ادارات امور مالیاتی شهر تهران

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: < 1 دقیقه

ادارات امور مالیاتی شهر تهران

اداره کلساختمانآدرستلفن
مرکزظهیرالاسلامخیابان ظهیرالاسلام پلاک ۲۸۹ کدپستی: ۱۱۴۷۹۴۳۴۱۳۷۷۶۲۱۲۱۷
مرکزشیرودی(امجدیه)خیابان مفتح ، خیابان ورزنده، کوچه سلماسی پلاک ۹ کدپستی: ۱۵۷۳۶۳۳۶۵۱۸۸۸۴۰۸۵۶
۸۸۸۴۰۸۵۷
۸۸۸۴۰۸۵۸
مرکزمفتحخیابان مفتح شمالی،خیابان شهید نقدی،(جنب پارکینگ عمومی
مصلی) پلاک ۲۵ کدپستی: ۱۵۷۶۶۴۷۳۱۳
مرکزبوشهرخیابان دکتر شریعتی خیابان خواجه نصیر طوسی پلاک ۲۵۷ کدپستی: ۱۶۱۱۶۸۳۵۱۱۷۷۶۸۴۳۷۶
مرکزایرانشهرخیابان ایرانشهر کوچه شهید رضا ملکیان پلاک ۳۴ کدپستی: ۱۵۸۴۷۵۳۸۱۱۸۸۳۲۰۵۱۹
۸۸۳۲۰۵۲۳
مرکزشیخ هادیخ ولیعصر،خ جمهوری، خیابان شیخ هادی ،پلاک ۲۲۳ کدپستی: ۱۱۳۹۷۳۳۳۱۶۶۶۷۰۲۳۴۵
مرکزاداره کل مرکز تهرانخیابان قائم مقام فراهانی میدان شعاع نبش گلریز پلاک ۹۱ کدپستی: ۱۶۸۹۶۱۴۶۳۱۸۸۳۸۱۵۰۰-۵
۸۸۳۸۱۴۶۲-۳
مرکزسپند جنوبیخیابان سپهبد قرنی،خ سپند غربی ساختمان جنوبی پلاک ۱۴ کدپستی: ۱۵۹۸۹۹۵۵۱۱۸۸۸۹۴۱۶۵-۸
مرکزسپند شمالیخیابان سپهبد قرنی،خ سپند غربی ساختمان شمالی پلاک ۳۵ کدپستی: ۱۵۹۸۸۱۷۳۱۱۸۸۸۹۴۱۶۲-۴
مرکزاشخاص حقوقی(کوچه دهم)خیابان قائم مقام فراهانی،خیابان دهم،پلاک ۱۴ کدپستی: ۱۵۸۵۸۳۶۹۳۸۸۵۴۱۳۸۱-۹
مرکزهیأتهای حل اختلاف مالیاتیخیابان شهید مطهری،مقابل خیابان سنائی،پلاک ۲۶۹ کدپستی: ۱۵۸۶۷۱۶۱۸۳۸۸۷۱۵۷۱۷
۸۸۷۱۵۷۱۹
شمالبخارست (ارزش افزوده) خیابان بخارست کوچه دهم پلاک ۹ کدپستی: ۱۵۱۴۷۴۷۴۱۱۸۸۷۵۰۴۷۵
شمالشهدای هفت تیر (ارث،اشخاص حقیقی،...) بلوار میرداماد جنب مسجد الغدیر پلاک ۱۳۵ کدپستی: ۱۹۱۱۶۱۸۵۱۸۲۲۲۷۶۷۸۷
۲۶۷۰۹۷۰۰
شمالاداره کل شمال تهران (هیأت های حل اختلاف مالیاتی و ...)خیابان میرداماد روبروی بانک مرکزی پلاک ۱۵۳ کدپستی: ۱۹۱۱۷۹۳۵۷۸۲۲۹۲۲۲۷۰-۸۵
۲۲۹۲۲۳۰۶
شمالشهدای گمنام (اشخاص حقوقی)خیابان میرداماد روبروی بانک مرکزی پلاک ۱۵۱ کدپستی: ۱۹۱۱۶۱۸۵۱۸۲۲۲۶۹۰۲۰
۲۲۲۶۹۴۸۲
شمالشهدای هشتم شهریور (اشخاص حقیقی،وصول و اجرا)بلوار میرداماد خیابان نفت شمالی کوچه دوم پلاک ۴ کدپستی: ۱۳۱۸۸۳۸۶۴۱۲۲۹۲۱۰۲۱-۲۳
جنوببعثت(مرکزی)اتوبان بعثت پشت ترمینال جنوب خیابان خزانه بخارائی جنب مسجد قدس کدپستی: ۱۱۸۸۷۱۹۴۶۱۵۵۳۳۷۰۲۲-۷
۵۵۱۸۸۷۳۰
۵۵۱۸۸۸۱۹
جنوبشکوفهخیابان پیروزی خیابان شکوفه نبش خیابان سیرجان پلاک ۶۳ کدپستی: ۱۷۱۹۸۸۳۱۱۱۳۳۷۹۸۷۲۳
۳۳۷۹۸۷۲۴
جنوبخط آهنشهرری شهیدغیوری خیابان فدائیان اسلام پایین تر از پل سیمان چهارراه
خط آهن پلاک ۱۴۱ کدپستی: ۱۷۵۷۸۱۵۷۶۶
۳۳۷۶۱۷۵۴
۳۳۷۶۱۷۵۵
۳۳۷۶۱۷۵۶
جنوبنواببزرگراه نواب نبش بریانک شرقی،چهار راه رضائی سابق کدپستی: ۱۳۳۱۹۶۴۳۹۴۵۵۴۳۱۲۳۴-۹
جنوبمیدان نماز ۱میدان نماز خیابان نگارستان اول شرقی، پلاک ۳۶ ساختمان شماره ۱ کدپستی: ۳۷۶۷۱۹۴۱۳۶۳۶۶۵۲۴۹۴
جنوبمیدان نماز ۲میدان نماز خیابان نگارستان اول شرقی، ساختمان شماره ۲ کدپستی: ۱۸۴۶۶۸۴۵۶۶۳۶۶۵۲۴۹۴
شرقهرویشمس آباد،خیابان موسوی،میدان هروی،ضلع شمال شرقی،پلاک ۱۰۰ کدپستی: ۱۶۶۷۸۱۸۶۶۴۲۲۹۴۰۷۴۰
شرقجشنوارهخیابان فرجام،خیابان جشنواره،بلوار ناهیدی،نبش خیابان نقدی،جنب فرهنگسرای
اشراق،پلاک ۲۱ کدپستی: ۱۶۵۷۶۱۶۸۷۱
۷۷۳۲۸۴۶۱
شرقبلال حبشیخیابان تهران نو،نرسیده به پل خاقانی، نبش خیابان بلال حبشی پلاک ۳ کدپستی: ۱۷۴۴۶۶۳۶۷۱۷۷۴۱۹۹۳۱
۷۷۴۱۹۹۳۲
۷۷۴۱۹۹۳۳
شرقسبلانخیابان مدنی، چهارراه سبلان،کوچه محمدیانی، پلاک ۱ کدپستی: ۱۶۴۱۶۸۱۶۸۱۷۷۵۸۳۳۳۱-۴۰
شرقاداره کل شرق تهران میدان رسالت،اول خیابان نیروی دریایی، نبش خیابان کمند کدپستی: ۱۶۷۶۹۱۳۱۷۱۷۷۸۹۳۳۷۱-۸
شرقجویبارنارمک خیابان آیت،نرسیده به چهاراه تلفنخانه، نبش خیابان شهید
چنگیز دلاور(جویبار شرقی)،پلاک ۲۶۹ کدپستی: ۱۶۴۷۶۱۳۸۸۶
۷۷۹۵۷۱۳۴
غرباداره کل غرب تهرانخیابان آزادی،بعداز استادمعین، خیابان دکترهوشیار،کوچه مازیار
پلاک ۶۹ کدپستی: ۱۳۴۴۱۸۹۱۱۴۱
۶۶۰۲۴۴۲۰-۱
۶۶۰۴۷۲۵۲
۸۸۰۰۶۵۸۵
غربسپهرخیابان ستارخان نرسیده به برق آلستوم خیابان سپهر برج سپهر
کوچه شهید رحیمی اصل کدپستی: ۱۴۵۴۸۱۷۳۳۶
۴۴۲۸۱۲۹۰-۹
غربمتروجنب ایستگاه مترو صادقیه پلاک ۴ کدپستی: ۱۴۸۱۶۴۷۴۶۳۴۴۹۵۲۱۸۴
غربدرختیشهرک قدس بلوار دادمان بلوار درختی آخرین کوچه سمت چپ
پلاک ۹ کدپستی: ۱۹۸۱۶۱۶۹۸۱
۲۲۳۶۴۳۸۳
شمیراناتاداره کل شمیراناتمیدان ونک گاندی جنوبی کوچه ۲۵ کدپستی: ۱۵۱۷۹۷۴۴۷۱۱۸۸۱۹۲۸۲۱
۸۸۱۹۲۸۲۲
۸۸۱۹۲۸۲۳
وصول و اجرااداره کل وصول و اجراءخیابان ولیعصر جنب پارک ساعی ،اول خیابان ۳۲،کوچه جهانتاب
پلاک ۱ کدپستی: ۱۵۱۶۷۱۵۳۱۵
۸۸۷۷۱۴۳۷
۸۸۶۶۰۷۶۰
۸۸۷۸۱۰۷۹
وصول و اجراوصول و اجراء نفت بلوار میرداماد،خیابان نفت شمالی،کوچه دوم،پلاک ۴ کدپستی: ۱۹۱۸۹۷۳۵۴۱۲۲۹۲۱۰۲۲
۲۲۹۲۱۰۲۳
وصول و اجرامطهریخیابان مطهری،بعد از تقاطع میرزای شیرازی(وزراء)،روبروی خ
سنایی،پلاک ۲۶۹ کدپستی: ۱۵۸۶۷۱۷۷۱۱
۸۸۱۰۷۴۵۱
ارزش افزودهارزش افزوده ۱خیابان کارگر،خیابان آذربایجان، خیابان سلیمانیه جنوبی پلاک ۱۷۶۶۹۳۹۳۶۲
۶۶۹۳۹۳۶۳
۶۶۹۳۹۳۶۴
ارزش افزودهارزش افزوده ۲خیابان کارگر،خیابان آذربایجان، خیابان سلیمانیه جنوبی پلاک ۱۴ کدپستی: ۱۳۱۸۸۳۸۶۴۱۶۶۹۴۹۷۹۸
۶۶۹۳۹۳۸۸
ارزش افزودهشهید دادمانشهرک غرب ضلع جنوبی خیابان دادمان پلاک ۸۶ کدپستی: ۱۴۶۷۸۸۷۷۱۳۸۸۵۷۹۲۰۴
ارزش افزودهمطهری (شمال)مطهری بعد از مفتح ضلع جنوبی نرسیده به سلیمان خاطر پلاک ۱۷۰ کدپستی: ۱۵۷۵۹۴۴۴۳۱۸۸۳۱۴۱۰۰
ارزش افزودهولیعصرخیابان ولی عصر نبش خیابان آذربایجان پلاک ۱۰۷۸ کدپستی: ۱۳۱۶۷۵۶۱۶۸۶۶۳۸۷۱۴۴
ارزش افزودهشرقخیابان شهید آیت اله مدنی کوچه محمدیانی پلاک ۱ چهارراه سبلان بلوک A کدپستی: ۱۶۷۶۹۱۳۱۷۱۷۷۵۸۷۱۷۵
ارزش افزودهجنوبخیابان نواب تقاطع خیابان امام خمینی پشت ساختمان بانک شهر کدپستی: ۱۳۴۶۹۱۴۶۱۱۶۶۳۸۷۱۴۴
۶۶۳۸۷۱۴۵
ارزش افزودهمرکزخیابان استاد نجات الهی نبش کوچه محمدی طبقه همکف کدپستی: ۱۵۹۹۹۵۳۶۱۱۸۸۹۳۴۰۷۸
ارزش افزودهجنت آباد
(کالا و خدمات)
(خودرو)
جنت آباد جنوبی میدان چهارباغ چهارباغ شرقی نبش ۱۶ متری دوم جنوبی پلاک ۷۸ کدپستی: ۱۴۶۵۷۵۴۴۶۱۴۴۴۸۵۱۰۸
مودیان بزرگمؤدیانیادگار امام بلوار شهید دادمان روبروی مجتمع تجاری سپهر کدپستی: ۱۴۶۷۸۸۷۳۵۱۸۸۵۷۳۷۳۱ادارات امور مالیاتی شهر تهران


برای آگاهی از آدرس و شماره های تماس ادارات امور مالیاتی در سراسر کشور کلیک کنید