گواهی علت عدم انجام معامله (عدم حضور)

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه

گواهی علت عدم انجام معامله (عدم حضور)

گواهی علت عدم انجام معامله (عدم حضور) موضوع بند ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی

بند ۸۹ – الف: مداخله و مباشرت دفاتر اسناد رسمی در تهیه و تنظیم قولنامه عادی خلاف شئون سردفتری و ممنوع است.
ب: در مواردی که طرفین قولنامه عادی یا مدارک دیگری میان خود شرط کرده باشند که در موعد معین سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به ثبت نرسد به درخواست کتبی ذینفع به صدور گواهی از طرف سردفتر در زمینه علت عدم انجام معامله در نمونه ای که به ضمیمیه این بخشنامه صادر می شود بلامانع خواهد بود.

اصلاحی فراز (نه) مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹

نظر به اینکه با توجه به مدارک ابرازی از طرف ….. مقرر بوده است که سند….. حاکی از (انتقال قطعی اجاره، صلح) ملک پلاک ….. واقع در ….. با شرایط مذکور در آن مدارک در تاریخ ….. در این دفترخانه به ثبت برسد از آنجا که سند مذکور به علت …..(علت به طور صریح و دقیق نوشته شود)….. تا آخر وقت اداری روز ….. ثبت نشده است. به تقاضای آقای/خانم ….. و بر اساس دستور شماره ….. این گواهی از طرف اینجانب ….. سردفتر/کفیل دفتر تنظیم و به نامبرده تسلیم گردید.

سردفتر/ کفیل دفتر


مطابق بند ۱۰ قسمت ب ماده ۶۵ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، خودداری از درج مراتب حضور متقاضی ثبت سند معاملات قطعی و صلح و اجاره غیرمنقول در دفتر اندیکاتور، مستوجب پرداخت جریمه نقدی مطابق قانون بودجه سنواتی و تعدیل آن براساس مقررات قانونی است.


توجه: فقط دفتر اسناد رسمی که شماره آن در مبایعه نامه درج شده است، مجاز به ارائه این خدمت است

گواهی علت عدم انجام معامله (عدم حضور)