تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۴ دقیقه

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

پیرو بخشنامه ۹۰/۹۸۲۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مورد تجدید نظر قرار گرفته به شرح زیر ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ در کلیه دفاتر اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود.
معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره کل امور اسناد و سردفتران ، دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی ، ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها و ادارات ثبت وظیفه نظارت بر حسن اجرای این مصوبه را بر عهده خواهد داشت.

الف – اسناد مالی (موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت)
ردیفعنوانتعرفه
۱-۱تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً۶۰۰.۰۰۰ ریال
۲-۱تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال۷ در هزار
۳-۱تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال۵ در هزار
۴-۱تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال۳ در هزار
۵-۱تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال۲ در هزار
۶-۱تا مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال۱ در هزار
۷-۱تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد سه میلیارد ریال۰.۷ در هزار
۸-۱تا مبلغ ده میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال۰.۵ در هزار
۹-۱تا مبلغ بیست میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال۰.۳ در هزار
۱۰-۱تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد بیست میلیارد ریال۰.۲ در هزار
۱۱-۱بیش از صد میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال۰.۰۴ در هزار
ردیفعنوانتعرفه
۱-۲تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً۳۰۰.۰۰۰ ریال
۲-۲تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال۳۰ در هزار
۳-۲تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال۵ در هزار
۴-۲تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال۳ در هزار
۵-۲بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال۱ در هزار
سه : اسناد معاملات غیر منقول و پیش فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی و سایر اسناد مالی :
ردیفعنوانتعرفه
۱-۳تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً۶۰۰.۰۰۰ ریال
۲-۳تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال۱۵۰ در هزار
۳-۳تا مبلغ پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال۱۰۰ در هزار
۴-۳تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال۵۰ در هزار
۵-۳تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال۳۰ در هزار
۶-۳تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال۱۰ در هزار
۷-۳تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال۴ در هزار
۸-۳بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال۲ در هزار
ب : اسناد غیر مالی (موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت)
ردیفعنوانتعرفه
۱وکالتنامه هایی که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی نباشد۵۰۰.۰۰۰ ریال
۲وکالتنامه هایی که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی باشد۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۳تنفیذ نامه ، رضایت نامه ، اقرار نامه ، تعهد نامه متمم قرارداد و اقاله۵۰۰.۰۰۰ ریال
۴تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیر منقول مانند زمین ، آب و قطعه تفکیکی۵۰۰.۰۰۰ ریال
۵تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آن ها تنظیم می شود۲۰۰.۰۰۰ ریال
۶وقف نامه۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷وصیت نامه۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۸صلح دعاوی و قراردادهای غیر مالی۶۰۰.۰۰۰ ریال
۹تعویض یا ضم وثیقه۸۰۰.۰۰۰ ریال
۱۰سایر اسناد غیر مالی۳۰۰.۰۰۰ ریال
ج : سایر خدمات ثبتی
ردیفعنوانواحدتعرفه
۱فک رهن یا فسخ سند۴۰۰.۰۰۰ ریال
۲صدور اجراییههر برگ A4۳۰۰.۰۰۰ ریال
۳صدور اخطاریههر نفر۱۰۰.۰۰۰ ریال
۴امور مربوط به قبوض سپردههر برگ۱۰۰.۰۰۰ ریال
۵تهیه رونوشت از ثبت دفترهر برگ۲۰۰.۰۰۰ ریال
۶تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصلهر برگ۱۰.۰۰۰ ریال
۷تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفترخانههر برگ۵۰.۰۰۰ ریال
۸تصدیق مطابقت فتوکپی با اصل اسناد مالکیت (موضوع بند ۲۹۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی) در صورتی که توسط ذینفع تهیه گرددهر برگ۲۰.۰۰۰ ریال
۹صدور گواهی علت عدم ثبت سند (موضوع بند ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی)۳۰۰.۰۰۰ ریال
۱۰ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ در حاشیه سند و ملاحظات ثبت دفتر۲۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱گواهی امضاهر امضا۲۰۰.۰۰۰ ریال
۱۲استعلام از سازمان ثبت یا سایر ادارات و پاسخ به استعلاماتهر نسخه۱۰۰.۰۰۰ ریال

تبصره ۱ – پرداخت حق التحریر ، قیمت اوراق ، قبوض اقساطی و هزینه پست ، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد .

تبصره ۲ – در صورتی که متعهد سند بیش از ۲ نفر باشند به ازای هر نفر اضافه ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حق التحریر سند اضافه می شود .

تبصره ۳ – چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حق التحریر سند افزوده می شود ، مگر در صورتی که اضافه شدن برگ های سند در نتیجه افزایش متعهدین ، منطبق با تبصره ۲ باشد .

تبصره ۴ – حق التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه ، مطابق حق التحریر سند انتقال مالکیت آن می باشد .

تبصره ۵ – اسناد اشخاص بی بضاعت با تایید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر ، تنظیم و ثبت می گردد . نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز خواهد رسید .

تبصره ۶ – تعرفه های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید ، هر یک سال پس از اجرا به میزان ده درصد افزایش می یابد .

تبصره ۷ – دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می نمایند .

 

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی