تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۵ دقیقه

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵: وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود به شرح زیر است:
۱- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
۲- حق ثبت به مأخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت.
۳- مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی.
۴- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.

ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵: میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدیدنظر شود…


بخشنامه شماره ۹۹/۴۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق‌التحریر به شرح جداول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجراء خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشد.

الف – اسناد مالی (موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت)
ردیف مبلغ سند تعرفه
۱-۱ تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً ۸۰۰٫۰۰۰ ریال
۲-۱ تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۱۲ در هزار
۳-۱ تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال ۸ در هزار
۴-۱ تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۵ در هزار
۵-۱ تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال ۴ در هزار
۶-۱ تا مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۲ در هزار
۷-۱ تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد سه میلیارد ریال ۱ در هزار
۸-۱ تا مبلغ ده میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال ۰٫۷ در هزار
۹-۱ تا مبلغ بیست میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال ۰٫۵ در هزار
۱۰-۱ تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد بیست میلیارد ریال ۰٫۲ در هزار
۱۱-۱ بیش از صد میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال ۰٫۰۴ در هزار
ردیف مبلغ سند تعرفه
۱-۲ تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً ۳۵۰٫۰۰۰ ریال
۲-۲ تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال ۳۵ در هزار
۳-۲ تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۶ در هزار
۴-۲ تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۴ در هزار
۵-۲ بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۱ در هزار
سه: اسناد معاملات غیر منقول و پیش فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی و سایر اسناد مالی:
ردیف مبلغ سند تعرفه
۱-۳ تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً ۸۰۰٫۰۰۰ ریال
۲-۳ تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال ۲۰۰ در هزار
۳-۳ تا مبلغ پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۱۲۰ در هزار
۴-۳ تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال ۴۰ در هزار
۵-۳ تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال ۲۰ در هزار
۶-۳ تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۱۲ در هزار
۷-۳ تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال ۶ در هزار
۸-۳ بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۳ در هزار
ب: اسناد غیر مالی (موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت)
ردیف عنوان تعرفه
۱ وکالتنامه‌های فروش یا انتقال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
۲ سایر وکالتنامه‌ها ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۳ تنفیذنامه، رضایت نامه، اقرارنامه، تعهدنامه، متمم قرارداد و اقاله ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۴ تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیر منقول مانند زمین، آب و قطعه تفکیکی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۵ تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق‌های مربوط به آن‌ها تنظیم می‌شود ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۶ وقف نامه ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۷ وصیت نامه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
۸ صلح دعاوی و قراردادهای غیر مالی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۹ تعویض یا ضم وثیقه ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۰ سایر اسناد غیر مالی ۸۰۰٫۰۰۰ ریال
ج: سایر خدمات ثبتی
ردیف عنوان واحد تعرفه
۱ فک رهن یا فسخ سند ۸۰۰٫۰۰۰ ریال
۲ صدور اجراییه هر اجرائیه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۳ صدور اخطاریه هر نفر ۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۴ امور مربوط به قبوض سپرده هر برگ ۲۵۰٫۰۰۰ ریال
۵ تهیه رونوشت از ثبت دفتر هر برگ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال
۶ تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل هر برگ ۱۵٫۰۰۰ ریال
۷ تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفترخانه هر برگ ۶۰٫۰۰۰ ریال
۸ تصدیق مطابقت فتوکپی با اصل اسناد مالکیت (موضوع بند ۲۹۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) در صورتی که توسط ذینفع تهیه گردد هر برگ ۵۰٫۰۰۰ ریال
۹ صدور گواهی علت عدم ثبت سند (موضوع بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) ۶۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۰ ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ در حاشیه سند و ملاحظات ثبت دفتر ۵۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۱ گواهی امضا هر امضا ۳۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۲ استعلام از سازمان ثبت یا سایر ادارات و پاسخ به استعلامات هر نسخه ۱۵۰٫۰۰۰ ریال

تبصره ۱- پرداخت حق‌التحریر، قیمت اوراق، قبوض اقساطی و هزینه پست، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد.
تبصره ۲- در صورتی که متعهد سند بیش از ۲ نفر باشند به ازای هر نفر مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به حق‌التحریر سند اضافه می‌شود.
تبصره ۳- چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به حق‌التحریر سند افزوده می‌شود. مگر در صورتی که اضافه شدن برگ‌های سند در نتیجه افزایش متعهدین، منطبق با تبصره ۲ باشد.
تبصره ۴- حق‌التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه، مطابق حق‌التحریر سند انتقال مالکیت آن می‌باشد.
تبصره ۵- اسناد اشخاص بی‌بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق‌التحریر، تنظیم و ثبت می‌گردد. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و به تصویب رئیس سازمان ثبت خواهد بود.
تبصره ۶- هزینه صدور اجرائیه، مقطوع بوده و دریافت هرگونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعهدین و اوراق اضافه ممنوع است.
تبصره ۷- جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق‌التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.
تبصره ۸- دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می‌نمایند.

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

برای دریافت نسخه مخصوص چاپ کلیک کنید


بخشنامه اصلاحی شماره ۱۴۰۱/۲۳۶۶۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

الف – سه: کلیه اسناد معاملات طبق ارزش معاملاتی اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی
ردیف مبلغ سند تعرفه
۱-۳ تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال
۲-۳ تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال ۴۰۰ در هزار
۳-۳ تا مبلغ پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۲۴۰ در هزار
۴-۳ تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال ۸۰ در هزار
۵-۳ تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال ۴۰ در هزار
۶-۳ تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۲۴ در هزار
۷-۳ تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال ۱۲ در هزار
۸-۳ بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۶ در هزار
۵: اسناد غیرمالی (موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت)
ردیف عنوان تعرفه
۱ وکالت نامه های فروش یا انتقال ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲ سایر وکالت نامه ها ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۳ تنفیذنامه، رضایت نامه، اقرارنامه، تعهدنامه، متمم قرارداد ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۶: خدمات ثبتی
ردیف عنوان واحد تعرفه
۱ فک رهن یا فسخ سند ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال
۲ تهیه رونوشت از ثبت دفتر هر برگ ۸۰۰٫۰۰۰ ریال
۴ تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفترخانه هر برگ ۱۲۰٫۰۰۰ ریال
۵ گواهی امضا هر امضا ۶۰۰٫۰۰۰ ریال
۶ استعلام از سازمان ثبت یا سایر ادارات و پاسخ به استعلامات هر نسخه ۳۰۰٫۰۰۰ ریال