مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال ملک

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۴ دقیقه

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال ملک

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال ملک

آپارتمان مسکونی (داخل محدوده شهرها)

 1. اصل مدارک هویتی (کارت ملی هوشمند، رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند، شناسنامه)
 2. حساب کاربری ثنا (برای ثبت نام آنلاین کلیک کنید)
 3. اصل سند مالکیت
 4. اصل بنچاق قبلی (سند قطعی غیرمنقول ابتیاعی فروشنده)
 5. صورتمجلس تفکیکی (تمام صفحات)(در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم)
 6. پایانکار شهرداری (تبصره ۸ ماده ۱۰۰ شهرداری و ماده ۱ قانون تسهیل…)
 7. آدرس و کدپستی مورد معامله (ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی…)
 8. پاسخ استعلام ثبتی (توسط دفترخانه)(ماده ۱ قانون و آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد…)
 9. پاسخ استعلام دارایی (توسط دفترخانه)(ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم)

سایر مدارکی که در صورت موافقت طرفین اخذ نخواهد شد:

هزینه املاک مسکونی تهران (کلیک کنید)


خانه / ویلایی / زمین با بنای احداثی (داخل محدوده شهرها)

 1. اصل مدارک هویتی (کارت ملی هوشمند، رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند، شناسنامه)
 2. حساب کاربری ثنا (برای ثبت آنلاین کلیک کنید)
 3. اصل سند مالکیت
 4. اصل بنچاق قبلی (سند قطعی غیرمنقول ابتیاعی فروشنده)
 5. پایانکار شهرداری (تبصره ۸ ماده ۱۰۰ شهرداری و ماده ۱ قانون تسهیل…)
 6. آدرس و کدپستی مورد معامله (ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی…)
 7. پاسخ استعلام ثبتی (توسط دفترخانه)(ماده ۱ قانون و آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد…)
 8. پاسخ استعلام دارایی (توسط دفترخانه)(ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم)

سایر مدارکی که در صورت موافقت طرفین اخذ نخواهد شد:


آپارتمان اداری

 1. اصل مدارک هویتی (کارت ملی هوشمند، رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند، شناسنامه)
 2. حساب کاربری ثنا (برای ثبت نام آنلاین کلیک کنید)
 3. اصل سند مالکیت
 4. اصل بنچاق قبلی (سند قطعی غیرمنقول ابتیاعی فروشنده)
 5. صورتمجلس تفکیکی (تمام صفحات)(در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم)
 6. پایانکار شهرداری (تبصره ۸ ماده ۱۰۰ شهرداری و ماده ۱ قانون تسهیل…)
 7. آدرس و کدپستی مورد معامله (ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی…)
 8. پاسخ استعلام ثبتی (توسط دفترخانه)(ماده ۱ قانون و آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد…)
 9. پاسخ استعلام دارایی (توسط دفترخانه)(ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم)

سایر مدارکی که در صورت موافقت طرفین اخذ نخواهد شد:


تجاری

 1. اصل مدارک هویتی (کارت ملی هوشمند، رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند، شناسنامه)
 2. حساب کاربری ثنا (برای ثبت نام آنلاین کلیک کنید)
 3. اصل سند مالکیت
 4. اصل بنچاق قبلی (سند قطعی غیرمنقول ابتیاعی فروشنده)
 5. پایانکار شهرداری (تبصره ۸ ماده ۱۰۰ شهرداری و ماده ۱ قانون تسهیل…)
 6. آدرس و کدپستی مورد معامله (ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی…)
 7. پاسخ استعلام ثبتی (توسط دفترخانه)(ماده ۱ قانون و آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد…)
 8. پاسخ استعلام دارایی (ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم)

سایر مدارکی که در صورت موافقت طرفین اخذ نخواهد شد:


زمین با کاربری مسکونی (داخل محدوده شهرها)

 1. اصل مدارک هویتی (کارت ملی هوشمند، رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند، شناسنامه)
 2. حساب کاربری ثنا (برای ثبت نام آنلاین کلیک کنید)
 3. اصل سند مالکیت
 4. اصل بنچاق قبلی (سند قطعی غیرمنقول ابتیاعی فروشنده)
 5. آدرس و کدپستی مورد معامله (ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی…)
 6. پاسخ استعلام ثبتی (توسط دفترخانه)(ماده ۱ قانون و آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد…)
 7. پاسخ استعلام دارایی (توسط دفترخانه)(ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم)

سایر مدارکی که در صورت موافقت طرفین اخذ نخواهد شد:


زمین مزروعی / زمین محصور / زمین مشجر / باغ / باغچه

 1. اصل مدارک هویتی (کارت ملی هوشمند، رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند، شناسنامه)
 2. حساب کاربری ثنا (برای ثبت نام آنلاین کلیک کنید)
 3. اصل سند مالکیت
 4. اصل بنچاق قبلی (سند قطعی غیرمنقول ابتیاعی فروشنده)
 5. آدرس و کدپستی مورد معامله (ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی…)
 6. پاسخ استعلام ثبتی (توسط دفترخانه)(ماده ۱ قانون و آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد…)
 7. پاسخ استعلام دارایی (ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم)
 8. در صورت واقع شدن در خارج از محدوده شهر حسب مورد استعلام از مدیریت جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی

سایر مدارکی که در صورت موافقت طرفین اخذ نخواهد شد:


کارگاه / کارخانه

به زودی


دریافت مفاصاحساب نوسازی اینترنتی

ثبت درخواست دریافت مفاصاحساب

راهنمای ثبت درخواست دریافت مفاصاحساب

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال ملک


مدارک مورد نیاز نقل انتقال ملک