راهنمای تصویری ارسال لیست و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۷ دقیقه

آموزش و راهنمای تصویری تهیه و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی

 

الف- ListDisk سیستم تهیه و ارسال لیست بیمه

مشخصات کارگاه

مشخصات کارگاه

 • کد کارگاه: (حسب مورد)
 • ردیف پیمان: (حسب مورد)
 • نام کارگاه: (حسب مورد) (مثلاً دفتر اسناد رسمی … تهران)
 • نام کارفرما: (حسب مورد) (نام و نام خانوادگی سردفتر)
 • آدرس کارگاه: (حسب مورد) (نشانی دفترخانه)
 • نرخ حق بیمه: ۳۰

 

مشخصات کارکنان

مشخصات کارکنان

حسب مورد تمام آیتم های فرم فوق را تکمیل کنید

(اطلاعات فرم های فوق ۱ بار برای همیشه وارد می شود)

 

لیست ماهانه

 • کد کارگاه: کد کارگاهی که به دفترخانه اختصاص داده شده است.
 • ردیف پیمان: ۰۰۰
 • سال: حسب مورد؛ مثلاً ۰۰ برای سال ۱۴۰۰ (۲ رقمی وارد می شود)
 • ماه: حسب مورد؛ مثلا ۰۹ (۲ رقمی وارد می شود)
 • شماره لیست: ۰۱
 • تعداد نفرات: حسب مورد.
 • جمع روزهای کارکرد: جمع روزهای کارکرد تمام کارمندان در ریزکارکردهایشان. مثلا ۲ کارمند که هرکدام ۳۰ روز کار کرده اند را باید بنویسید ۶۰.
 • جمع دستمزد روزانه: جمع دستمزد روزانه تمام کارمندان در ریزکارکردهایشان. مثلاً ۲ کارمند و دستمزد روزانه هرکدام ۱۰۰.۰۰۰ را باید بنویسید ۲۰۰.۰۰۰.
 • جمع دستمزد ماهانه: جمع دستمزد ماهانه مشمول تمام کارمندان در ریزکارکردهایشان. مثلاً ۲ کارمند و دستمزد ماهانه مشمول هرکدام ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ را باید بنویسید ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.
 • جمع مزایای ماهانه مشمول: جمع مزایای ماهانه مشمول (مستمر) تمام کارمندان در ریزکارکردهایشان. مثلاً ۲ کارمند و مزایای ماهانه مشمول (مستمر) هرکدام ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ را باید بنویسید ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.
 • مشمول: جمع جمع دستمزد ماهانه و جمع مزایای ماهانه مشمول
 • غیرمشمول: مطابق فیلد بالا.
 • سهم بیمه شده: ۷ درصد از مبلغ فیلد مشمول و غیرمشمول.
 • سهم کارفرما: ۲۰ درصد از مبلغ فیلد مشمول و غیرمشمول.
 • بیمه بیکاری: ۳ درصد از مبلغ فیلد مشمول و غیرمشمول.
 • ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور: ۰ (در خصوص دفاتر اسناد رسمی)

ریز کارکرد

 • شماره بیمه شده: شماره بیمه ای که به کارمند اختصاص داده شده است.
 • روزهای کارکرد: حسب مورد.
 • دستمزد روزانه: دستمزد روزانه مطابق با بخشنامه سال مربوطه. (در این قسمت می توان سنوات روزانه را هم اضافه کرد)
 • دستمزد ماهانه مشمول: حاصلضرب روزهای کارکرد در دستمزد روزانه (۲ کادر بالا)
 • مزایای ماهانه مشمول (مستمر): سایر موارد مانند حق مسکن و بن خواربار و عائله مندی و …
 • مزایای ماهانه مشمول (غیرمستمر): ۰
 • جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول: جمع دستمزد ماهانه مشمول و مزایای ماهانه مشمول (مستمر)
 • جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول: جمع دستمزد ماهانه مشمول و مزایای ماهانه مشمول (مستمر)
 • حق بیمه سهم بیمه شده: ۷ درصد از جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول
 • شغل: حسب مورد.
 • تاریخ آغاز به کار: حسب مورد.
 • تاریخ ترک کار: حسب مورد.

 

در خصوص ترک کار چطور عمل کنیم:

فرض کنیم کارمندی تا آخر اردیبهشت در دفترخانه حضور داشته و کار کرده؛ ولی از اول خرداد ترک کار کرده و در دفترخانه حضور پیدا نکرده است.

در این صورت در ریزکارکرد لیست اردیبهشت ماه وی، «تعداد روزهای کارکرد» وی را ۳۱ روز زده و در کادر «تاریخ ترک کار» چیزی وارد نمی کنیم.

اما در لیست خرداد ماه، مجدداً نام وی را به لیست اضافه می کنیم! با این تفاوت که تمام آیتم ها را از جمله «تعداد روزهای کارکرد» و «دستمزد روزانه» و … وی را ۰ زده و «تاریخ ترک کار» را ۱ خرداد وارد می کنیم.

بدیهی است این تغییرات در صفحه «لیست ماهانه» نیز باید اعمال شود. بدین صورت که مجدداً در صفحه «لیست ماهانه» فیلد «تعداد نفرات» همچنان با احتساب شخص ترک کار کرده محاسبه شده؛ اما «جمع روزهای کارکرد» و مابقی آیتم ها برای وی در نظر گرفته نمی شود. به عبارت دیگر فقط در قسمت «تعداد نفرات» محاسبه می شود.


ب- ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی

ارسال لیست و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی

error: کلیک راست ممنوع! لطفاً کپی نکنید