جدول اجزاء شش دانگ هر ملک و میزان مساحت

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه
اجزاء شش دانگ ملک

برای مشاهده تصویر بزرگ‌تر و با کیفیت‌تر، روی تصویر کلیک کنید


کد ۸۷۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی:
محاسبه اجزاء شش دانگ هر ملک در هیچ یک از قوانین و مقررات، احصاء و تعریف نشده، امّا در عرف و قراردادها به ترتیب ذیل عمل می‌شود:

ردیف شرح میزان برابری ملاحظات
۱ شش دانگ یک ملک مفروز ۲۴۰ سیر تمام مثل: شش دانگ یک قطعه زمین
۲ پنج دانگ مشاع ۲۰۰ سیر مشاع
۳ چهار دانگ مشاع ۱۶۰ سیر مشاع
۴ سه دانگ مشاع ۱۲۰ سیر مشاع
۵ دو دانگ مشاع ۸۰ سیر مشاع
۶ یک دانگ مشاع (سُدس) ۴۰ سیر مشاع
۷ نیم دانگ مشاع ۲۰ سیر مشاع
۸ ربع دانگ مشاع ۱۰ سیر مشاع
۹ یک هشتم دانگ مشاع (ثُمنیه) ۵ سیر مشاع
۱۰ یک شانزدهم دانگ مشاع ۲/۵ سیر مشاع
۱۱ یک سی و دوم دانگ مشاع ۱/۲۵ سیر مشاع
۱۲ یک چهلم دانگ مشاع یک سیر مشاع
۱۳ یک سیر مشاع ۱۶ مثقال
۱۴ یک مثقال ۲۴ نخود
۱۵ یک نخود ۴ گندم
۱۶ یک گندم ۴ ارزن
۱۷ یک شعیر (جو) یک شانزدهم یک دانگ
۱۸ ۱۶ شعیر یک دانگ
۱۹ ۹۶ شعیر شش دانگ
۲۰ یک حبه یک دوازدهم دانگ
۲۱ ۱۲ حبه یک دانگ
۲۲ ۷۲ حبه شش دانگ
۲۳ مساحت یک هکتار ۱۰/۰۰۰ مترمربع
۲۴ مساحت نیم هکتار ۵/۰۰۰ مترمربع
۲۵ مساحت ربع هکتار ۲/۵۰۰ مترمربع
۲۶ مساحت یک جریب ۱۰/۰۰۰ مترمربع در نقاط مختلف متغیر است
۲۷ مساحت یک قفیز ۱/۰۰۰ مترمربع در نقاط مختلف متغیر است
۲۸ مساحت یک دهو ۱۰۰ مترمربع در نقاط مختلف متغیر است
اجزاء شش دانگ ملک