راهنمای تصویری تنظیم و ارسال اجراییه سند رهنی و شرطی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۶ دقیقه

راهنمای تصویری تنظیم و ارسال اجراییه سند رهنی و شرطی

در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، امکان ارسال چند نوع اجرائیه به شرح تصویر ذیل وجود دارد:

انواع اجراییه

انواع اجراییه

اقلام اطلاعاتی که در هرکدام از اجراییه‌ها مورد نیاز است، به شرح تصویر ذیل است:

اقلام اطلاعاتی انواع اجراییه

 

در این راهنما، تنظیم و ارسال اجراییه سند رهنی و شرطی شرح داده خواهد شد:

دفتر اسناد رسمی

نوع خدمت ثبتی: اجراییه –>– نوع اجراییه: سند رهنی و شرطی

در منو خدمات ثبتی، روی سایر خدمات ثبتی کلیک کنید.

 • نوع خدمت ثبتی: اجراییه
 • نوع اجراییه: سند رهنی و شرطی

روی گزینه «تایید» کلیک کرده و وارد محیط اصلی تنظیم اجراییه شوید.

اشخاص اجراییه

دفتر اسناد رسمی

با کلیک بر روی گزینه + آیتم‌ها را اضافه کنید.

سمت‌هایی که می‌توان اضافه نمود به شرح ذیل است:

 • وام گیرنده و راهن
 • مرتهن
 • ورثه مرتهن
 • ضامن
 • ورثه ضامن
 • وام گیرنده
 • ورثه وام گیرنده
 • راهن
 • ورثه راهن

اگر شخص حقوقی باشد (به عنوان مثال بانک مسکن به عنوان مرتهن)، باید آیتم‌های ذیل را هم تکمیل کنید:

 • واحد سازمانی ثنا: حسب مورد (در این مثال «مدیریت شعب منطقه مرکز تهران»)
 • نوع شخص حقوقی: حسب مورد (در این مثال «بانک»)
 • شخص حقوقی مرتبط با اجرا: حسب مورد (در این مثال «مسکن»)

برای هرکدام کدپستی و آدرس و… را به شرح ذیل وارد کنید:

 • کدپستی: مطابق سند رهنی (آنچه در سند رهنی درج شده)
 • نشانی: مطابق سند رهنی (آنچه در سند رهنی درج شده) (نشانی را از شرکت پست بازیابی نکنید)
 • تلفن: مطابق سند رهنی (آنچه در سند رهنی درج شده)
 • همراه: مطابق سند رهنی (آنچه در سند رهنی درج شده)
 • شماره فکس: مطابق سند رهنی (آنچه در سند رهنی درج شده)
 • پست الکترونیک: مطابق سند رهنی (آنچه در سند رهنی درج شده)
 • توضیحات: مطابق سند رهنی (آنچه در سند رهنی درج شده)
 • نوع نشانی: حسب مورد (متن سند – اعلامی متعهدله – اعلامی متعهد)

نکته: نوع نشانی برای وام گیرنده، راهن و ضامن باید متن سند (مطابق سند رهنی تنظیم شده) باشد.


اقلام اطلاعاتی اجراییه

دفتر اسناد رسمی

 • واحد ثبتی دریافت کننده اجرائیه: اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران
 • علت تقاضای صدور اجرائیه: عدم ایفای تعهدات

موضوعات لازم الاجرا اجرائیه: حسب مورد با کلیک بر روی گزینه + آیتم‌ها را اضافه کنید.

 • اصل طلب: مبلغ: مطبق تقاضانامه صدور اجراییه بانک/واحد: ریال/تاریخ: تاریخ تقاضانامه بانک
 • حق التحریر
 • حق الوکاله
 • حق بیمه
 • خسارت تاخیر تادیه: مطبق تقاضانامه صدور اجراییه بانک/واحد: ریال/تاریخ: تاریخ تقاضانامه بانک
 • خسارت تاخیر روزانه
 • سود
 • قرض الحسنه

نکته: عین عبارت «نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است» باید در متن نامه تقاضانامه اجراییه اسناد رهنی که بانک ارائه می‌کند قید شده باشد؛ در غیر این صورت برگشت خواهد خورد.

اسناد مرتبط با اجرائیه: حسب مورد با کلیک بر روی گزینه + آیتم‌ها را اضافه کنید.

 • شماره سند مربوط: شماره سند رهنی
 • تاریخ سند مربوط: تاریخ سند رهنی
 • نوع سند: سند رهنی و شرطی

اقلام اطلاعاتی وابسته به سند انتخاب شده: حسب مورد با کلیک بر روی گزینه + آیتم‌ها را اضافه کنید.

 • مبلغ وام در مورد اسناد رهنی و شرطی (اختیاری) ← وارد نکنید
 • مبلغ مندرج متن سند (اجباری) ← مقدار: مبلغ سند رهنی / واحد: ریال / تاریخ: تاریخ سند رهنی
 • اسناد مرتبط (اجباری) ← منظور متمم‌ها و… هست. اگر داشت وارد کنید، در غیر این صورت در فیلد شرح بنویسید «ندارد»
 • نرخ محاسبه خسارت روزانه در متن سند (اجباری) ← طبق ماده مربوطه در متن سند نوشته شود
 • قید حق انتفاع در متن سند (اجباری) ← در فیلد شرح بنویسید «به شرح متن سند»
 • بیمه در متن سند (اجباری) ← در فیلد شرح بنویسید «به شرح متن سند»
 • موارد وثیقه در مورد اسناد رهنی و شرطی (اجباری) ← طبق «مشخصات مورد رهن» در سند رهنی نوشته شود
 • قرض الحسنه (اختیاری) ← وارد نکنید یا در فیلد شرح بنویسید «به شرح متن سند»

سایر اطلاعات

دفتر اسناد رسمی

 • تعداد نسخ اجرائیه ملاک محاسبه حق التحریر: ۱
 • آیا سند وابسته در سیستم ثبت الکترونیک اسناد ثبت شده است؟ : حسب مورد «بله» یا «خیر»
گزینه خیر

گزینه «خیر»؛ نوع سند وابسته، شماره سند وابسته و تاریخ سند وابسته را تکمیل کنید.

دفتر اسناد رسمی

گزینه «بله»؛ نوع سند وابسته، شناسه یکتا سند وابسته، تاریخ سند وابسته و رمز تصدیق سند وابسته را تکمیل کنید.

 • سایر اسناد وابسته: حسب مورد با کلیک بر روی گزینه + سند وابسته اضافه و اطلاعاات مربوط به آن را تکمیل کنید.

بهای سند

 • دفتر اسناد رسمی
 • بهای سند: وارد نکنید
 • ماخذ حق الثبت: وارد نکنید
 • واحد پولی: ریال
 • نحوه پرداخت ثمن یا بها: وارد نکنید

شرایط و متون حقوقی

دفتر اسناد رسمی

متن حقوقی را با فرمت ذیل بنویسید:

بستانکار:
محل اقامت:
بدهکار:
محل اقامت:

مندرجات سند: اینجا کل متن سند رهنی از ابتدا تا انتها(طرفین سند، مشخصات مورد رهن، مستندات مالکیت، سایر اطلاعات، مبلغ مورد رهن، مشخصات سند وابسته، شرایط و متون حقوقی، مستندات و مجوزها، هزینه‌های قانونی و…)

موضوع لازم الاجراء: وصول مبلغ…(مبلغ مطابق تقاضانامه بانک نوشته شود)… ریال به شرح زیر:
بابت اصل طلب: مبلغ…(مبلغ مطابق تقاضانامه بانک نوشته شود)… ریال.
اجور عقب افتاده: مبلغ…(مبلغ مطابق تقاضانامه بانک نوشته شود)… ریال بابت خسارت تاخیر لغایت…(تاریخ مطابق تقاضانامه بانک نوشته شود
سایر اجور متعلقه تا روز درخواست اجرائیه: …(مطابق تقاضانامه بانک نوشته شود)

محل امضاء سردفتر و مهر دفترخانه و مهر اجراء شود.

آقای رئیس اجراء با رعایت مقررات قانون و آئین نامه، اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد. رئیس. (فضای خالی).

آقای. (فضای خالی). مامور ابلاغ و اجراء در ابلاغ اجرائیه طبق مقررات اقدام نمائید. رئیس. (فضای خالی).

امضاء متعهد و تاریخ رویت…(فضای خالی)… محل گواهی مامور…(فضای خالی)


محاسبه هزینه‌ها

دفتر اسناد رسمی

روی گزینه «محاسبه هزینه‌ها توسط سامانه» کلیک کنید.


شناسه یکتا

دفتر اسناد رسمی

 • شماره جلد دفتر (سند موضوع اجرائیه):
 • شماره صفحه دفتر (سند موضوع اجرائیه):
 • شماره ترتیب (سند موضوع اجرائیه):
 • تاریخ ثبت اجرائیه:

تایید

دفتر اسناد رسمی

روی گزینه «اخذ اثر انگشت اصحاب سند» کلیک کنید.


پیامک

دفتر اسناد رسمی

توضیحات:


پیوست‌ها

دفتر اسناد رسمی

برای پیوست کردن مدارک، روی گزینه + کلیک کنید.

 • شماره مدرک:
 • تاریخ مدرک:
 • نوع فرعی: حسب مورد (سند رهنی و شرطی – کپی شناسنامه – کپی کارت ملی – سایر مدارک)
 • جلد پرونده:
 • سایر اطلاعات:

مدارک ذیل باید پیوست شوند:

 1. اسکن سند رهنی تنظیمی (نوع فرعی: سند رهنی و شرطی)
 2. اسکن شناسنامه (نوع فرعی: کپی شناسنامه)
 3. اسکن کارت ملی (نوع فرعی: کپی کارت ملی)
 4. اسکن تقاضانامه صدور اجراییه (نوع فرعی: سایر مدارک)
 5. قبض پستی (نوع فرعی: سایر مدارک)
 6. وکالت نامه الکترونیک (در صورتی که تقاضانامه بانک توسط وکیل بانک ارائه شده باشد) (نوع فرعی: سایر مدارک)
 7. قبوض اقساطی (حسب مورد) (نوع فرعی: سایر مدارک)

بعد از ثبت و تایید نهایی اجراییه، باید اجراییه، تقاضانامه، قبض‌ها و… را از طریق اتوماسیون به اداره اجرا ارسال کنید.

نیازی به مراجعه حضوری و ارسال فیزیکی نیست


رفع نقص اجراییه

در صورتی که به هر دلیلی اجراییه ارسالی، از طرف اداره اجرا نیاز به اصلاح داشته باشد، بعد از اعلام نقص از طرف اداره اجرا، باید از گزینه «رفع نقص اجراییه» استفاده کنید.

منوی خدمات ثبتی ← سایر خدمات ثبتی ← نوع خدمت ثبتی ← رفع نقص اجراییه (کد ۰۰۳۴) ← اجرائیه قبلی

نواقص اجرائیه قبلی در پایین صفحه نمایش داده خواهد شد.

ضمن اصلاح موردی که از طرف اجرا اعلام شده، باید تمام مراحل فوق مجددا انجام شود (همه صفحات). رفع نقص اجراییه نیاز به واریز مجدد ندارد.

زمان اخذ شناسه یکتا، ۴ فیلد شماره جلد دفتر، شماره صفحه دفتر، شماره سند و تاریخ سند مربوط به اجراییه پرسش می‌شود که باید آنها را تکمیل کنید. اگر سند مربوطه جدید (الکترونیک بود) شماره جلد و صفحه رو – (خط تیره) بگذارید.


ثبت اجراییه در سامانه اجرا

در صورتی که اجراییه و یا رفع نقص آن در نهایت مورد پذیرش و تایید اداره اجرا قرار گیرد، به شما «رسید» تحویل خواهند داد. اصل رسید باید در دفترخانه بایگانی و کپی آن تحویل متقاضی گردد.

اصل رسید اجرا که توسط اداره اجرا تکمیل و تحویل خواهد شد

اصل رسید اجرا که توسط اداره اجرا تکمیل و تحویل خواهد شد


لینک‌های کاربردی

نشانی ادارات دوم و سوم و همچنین معاونت اجرای اسناد رسمی استان تهران:  خیابان انقلاب، چهارراه ولیعصر(عج)، جنب کانون فرهنگی آموزشی قلم چی، ساختمان «معاونت اجرای اسناد رسمی» (ساختمان گاج سابق)، پلاک ۹۱۹


آخرین به روزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

با تشکر از همه عزیزانی که در تهیه این مطلب همکاری کردند