راهنمای تصویری تنظیم و ارسال اجراییه سند رهنی و شرطی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۷ دقیقه

راهنمای تصویری تنظیم و ارسال اجراییه سند رهنی و شرطی

در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، امکان ارسال چند نوع اجرائیه به شرح تصویر ذیل وجود دارد:

انواع اجراییه

انواع اجراییه

اقلام اطلاعاتی که در هرکدام از اجراییه‌ها مورد نیاز است، به شرح تصویر ذیل است:

اقلام اطلاعاتی انواع اجراییه

 

در این راهنما، تنظیم و ارسال اجراییه سند رهنی و شرطی شرح داده خواهد شد:

نوع اجراییه

نوع خدمت ثبتی: اجراییه –>– نوع اجراییه: سند رهنی و شرطی

در منو خدمات ثبتی، روی سایر خدمات ثبتی کلیک کنید.

 • نوع خدمت ثبتی: اجراییه
 • نوع اجراییه: سند رهنی و شرطی

روی گزینه «تایید» کلیک کرده و وارد محیط اصلی تنظیم اجراییه شوید.

اشخاص اجراییه

اشخاص اجراییه

با کلیک بر روی گزینه + آیتم‌ها را اضافه کنید.

سمت‌هایی که می‌توان اضافه نمود به شرح ذیل است:

 • وام گیرنده و راهن
 • مرتهن
 • ورثه مرتهن
 • ضامن
 • ورثه ضامن
 • وام گیرنده
 • ورثه وام گیرنده
 • راهن
 • ورثه راهن

اگر شخص حقوقی باشد (به عنوان مثال بانک مسکن به عنوان مرتهن)، باید آیتم‌های ذیل را هم تکمیل کنید:

 • واحد سازمانی ثنا: حسب مورد (در این مثال «مدیریت شعب منطقه مرکز تهران»)
 • نوع شخص حقوقی: حسب مورد (در این مثال «بانک»)
 • شخص حقوقی مرتبط با اجرا: حسب مورد (در این مثال «مسکن»)

برای هرکدام کدپستی و آدرس و… را به شرح ذیل وارد کنید:

 • کدپستی: مطابق سند رهنی (آنچه در سند رهنی درج شده)
 • نشانی: مطابق سند رهنی (آنچه در سند رهنی درج شده) (نشانی را از شرکت پست بازیابی نکنید)
 • تلفن: مطابق سند رهنی (آنچه در سند رهنی درج شده)
 • همراه: مطابق سند رهنی (آنچه در سند رهنی درج شده)
 • شماره فکس: مطابق سند رهنی (آنچه در سند رهنی درج شده)
 • پست الکترونیک: مطابق سند رهنی (آنچه در سند رهنی درج شده)
 • توضیحات: مطابق سند رهنی (آنچه در سند رهنی درج شده)
 • نوع نشانی: حسب مورد (متن سند – اعلامی متعهدله – اعلامی متعهد)

نکته: نوع نشانی برای وام گیرنده، راهن و ضامن باید متن سند (مطابق سند رهنی تنظیم شده) باشد.


اقلام اطلاعاتی اجراییه

اقلام اطلاعاتی اجراییه

 • واحد ثبتی دریافت کننده اجرائیه: اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران
 • علت تقاضای صدور اجرائیه: عدم ایفای تعهدات

موضوعات لازم الاجرا اجرائیه: حسب مورد با کلیک بر روی گزینه + آیتم‌ها را اضافه کنید.

 • اصل طلب: مبلغ: مطابق تقاضانامه صدور اجراییه بانک/واحد: ریال/تاریخ: تاریخ تقاضانامه بانک
 • حق التحریر
 • حق الوکاله
 • حق بیمه
 • خسارت تاخیر تادیه: مطابق تقاضانامه صدور اجراییه بانک/واحد: ریال/تاریخ: تاریخ تقاضانامه بانک
 • خسارت تاخیر روزانه: مطابق تقاضانامه صدور اجراییه بانک/واحد: ریال/تاریخ: تاریخ تقاضانامه بانک
 • سود
 • قرض الحسنه

نکته: عین عبارت «نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است» باید در متن نامه تقاضانامه اجراییه اسناد رهنی که بانک ارائه می‌کند قید شده باشد؛ در غیر این صورت برگشت خواهد خورد.

اسناد مرتبط با اجرائیه: حسب مورد با کلیک بر روی گزینه + آیتم‌ها را اضافه کنید.

 • شماره سند مربوط: شماره سند رهنی
 • تاریخ سند مربوط: تاریخ سند رهنی
 • نوع سند: سند رهنی و شرطی

اقلام اطلاعاتی وابسته به سند انتخاب شده: حسب مورد با کلیک بر روی گزینه + آیتم‌ها را اضافه کنید.

 • مبلغ وام در مورد اسناد رهنی و شرطی (اختیاری) ← وارد نکنید (مقدار/واحد/شرح)
 • نرخ محاسبه خسارت روزانه در متن سند (اجباری) ← شرح: طبق ماده مربوطه در متن سند نوشته شود
 • اسناد مرتبط (اجباری) ← شرح: منظور متمم‌ها و… هست. اگر داشت وارد کنید، در غیر این صورت بنویسید «ندارد»
 • مبلغ مندرج متن سند (اجباری) ← مقدار: مبلغ سند رهنی / واحد: ریال / تاریخ: تاریخ سند رهنی
 • قید حق انتفاع در متن سند (اجباری) ← شرح: «به شرح متن سند»
 • موارد وثیقه در مورد اسناد رهنی و شرطی (اجباری) ← شرح: طبق «مشخصات مورد رهن» در سند رهنی نوشته شود
 • قرض الحسنه (اختیاری) ← وارد نکنید   یا   مقدار: خالی / واحد: خالی / شرح: به شرح متن سند
 • بیمه در متن سند (اجباری) ← شرح: به شرح متن سند

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات

 • تعداد نسخ اجرائیه ملاک محاسبه حق التحریر: ۱
 • آیا سند وابسته در سیستم ثبت الکترونیک اسناد ثبت شده است؟ : حسب مورد «بله» یا «خیر»
سند وابسته

گزینه «خیر»؛ نوع سند وابسته، شماره سند وابسته و تاریخ سند وابسته را تکمیل کنید.

سند وابسته

گزینه «بله»؛ نوع سند وابسته، شناسه یکتا سند وابسته، تاریخ سند وابسته و رمز تصدیق سند وابسته را تکمیل کنید.

 • سایر اسناد وابسته: حسب مورد با کلیک بر روی گزینه + سند وابسته اضافه و اطلاعات مربوط به آن را تکمیل کنید.

بهای سند

 • بهای سند
 • بهای سند: وارد نکنید
 • ماخذ حق الثبت: وارد نکنید
 • واحد پولی: ریال
 • نحوه پرداخت ثمن یا بها: وارد نکنید

شرایط و متون حقوقی

شرایط و متون حقوقی اجراییه

متن حقوقی را با فرمت ذیل بنویسید:

بستانکار: دقیقاً مطابق سند تکمیل کنید
محل اقامت: دقیقاً مطابق سند تکمیل کنید
بدهکار: دقیقاً مطابق سند تکمیل کنید
محل اقامت: دقیقاً مطابق سند تکمیل کنید

مندرجات سند: اینجا کل متن سند رهنی از ابتدا تا انتها (طرفین سند، مشخصات مورد رهن، مستندات مالکیت، سایر اطلاعات، مبلغ مورد رهن، مشخصات سند وابسته، شرایط و متون حقوقی، مستندات و مجوزها، هزینه‌های قانونی و…)

موضوع لازم الاجراء: وصول مبلغ…(مبلغ مطابق تقاضانامه بانک نوشته شود)… ریال به شرح زیر:
بابت اصل طلب: مبلغ…(مبلغ مطابق تقاضانامه بانک نوشته شود)… ریال.
اجور عقب افتاده: مبلغ…(مبلغ مطابق تقاضانامه بانک نوشته شود)… ریال بابت خسارت تاخیر لغایت…(تاریخ مطابق تقاضانامه بانک نوشته شود
سایر اجور متعلقه تا روز درخواست اجرائیه: …(مطابق تقاضانامه بانک نوشته شود)

محل امضاء سردفتر و مهر دفترخانه و مهر اجراء شود.

آقای رئیس اجراء با رعایت مقررات قانون و آئین نامه، اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد. رئیس. (فضای خالی).

آقای. (فضای خالی). مامور ابلاغ و اجراء در ابلاغ اجرائیه طبق مقررات اقدام نمائید. رئیس. (فضای خالی).

امضاء متعهد و تاریخ رویت…(فضای خالی)… محل گواهی مامور…(فضای خالی)


محاسبه هزینه‌ها

محاسبه هزینه های اجراییه

روی گزینه «محاسبه هزینه‌ها توسط سامانه» کلیک کنید.


شناسه یکتا

شناسه یکتا

 • شماره جلد دفتر (سند موضوع اجرائیه):
 • شماره صفحات دفتر (سند موضوع اجرائیه):
 • شماره ترتیب (سند موضوع اجرائیه):
 • تاریخ ثبت اجرائیه:

تایید

تایید اجراییه

روی گزینه «اخذ اثر انگشت اصحاب سند» کلیک کنید.


پیامک

پیامک

توضیحات:


پیوست‌ها

پیوست مدارک اجراییه

برای پیوست کردن مدارک، روی گزینه + کلیک کنید.

 • شماره مدرک:
 • تاریخ مدرک:
 • نوع فرعی: حسب مورد (سند رهنی و شرطی – کپی شناسنامه – کپی کارت ملی – سایر مدارک)
 • جلد پرونده:
 • سایر اطلاعات:

مدارک ذیل باید پیوست شوند:

 1. اسکن سند رهنی تنظیمی (نوع فرعی: سند رهنی و شرطی)
 2. اسکن شناسنامه (نوع فرعی: کپی شناسنامه)
 3. اسکن کارت ملی (نوع فرعی: کپی کارت ملی)
 4. اسکن تقاضانامه صدور اجراییه (نوع فرعی: سایر مدارک) (ممهور به مهر اجرا شود!)
 5. قبض پستی (نوع فرعی: سایر مدارک)
 6. وکالت نامه الکترونیک (در صورتی که تقاضانامه بانک توسط وکیل بانک ارائه شده باشد) (نوع فرعی: سایر مدارک)
 7. قبوض اقساطی (حسب مورد) (نوع فرعی: سایر مدارک)

بعد از ثبت و تایید نهایی اجراییه، باید مجدداً سند رهنی، اجراییه، تقاضانامه، قبض‌ها و… را از طریق اتوماسیون به اداره اجرا ارسال کنید.

نیازی به مراجعه حضوری و ارسال فیزیکی نیست


رفع نقص اجراییه

در صورتی که به هر دلیلی اجراییه ارسالی، از طرف اداره اجرا نیاز به اصلاح داشته باشد، بعد از اعلام نقص از طرف اداره اجرا، باید از گزینه «رفع نقص اجراییه» استفاده کنید. تنها دو بار مجاز به استفاده از رفع نقص اجراییه خواهید بود.

منوی خدمات ثبتی ← سایر خدمات ثبتی ← نوع خدمت ثبتی ← رفع نقص اجراییه (کد ۰۰۳۴) ← اجرائیه قبلی

نواقص اجرائیه قبلی در پایین صفحه نمایش داده خواهد شد.

ضمن اصلاح موردی که از طرف اجرا اعلام شده، باید تمام مراحل فوق مجدداً انجام شود (همه صفحات). رفع نقص اجراییه نیاز به واریز مجدد ندارد.

زمان اخذ شناسه یکتا، ۴ فیلد شماره جلد دفتر، شماره صفحه دفتر، شماره سند و تاریخ سند مربوط به اجراییه پرسش می‌شود که باید آنها را تکمیل کنید. اگر سند مربوطه جدید (الکترونیک بود) شماره جلد و صفحه رو – (خط تیره) بگذارید.


ثبت اجراییه در سامانه اجرا

در صورتی که اجراییه و یا رفع نقص آن در نهایت مورد پذیرش و تایید اداره اجرا قرار گیرد، «رسید» آن از طریق سامانه ثنا به متقاضی ارسال خواهد شد.

اصل رسید اجرا که توسط اداره اجرا تکمیل و از طریق سامانه ثنا به متقاضی ارسال خواهد شد

اصل رسید اجرا که توسط اداره اجرا تکمیل و از طریق سامانه ثنا به متقاضی ارسال خواهد شد


برخی مقررات

بند ۷۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی: دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند مراتب صدور اجراییه اسناد را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.

ماده ۵ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) – سردفتر پس از احراز شرایط قانونی صدور اجرائیه و احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده، مکلف است نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و بانضمام اجراییه صادره حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از طریق سامانه مذکور، به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات را ضبط و بایگانی نماید.
تبصره اول (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) – هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف ۲۴ ساعت با طرح صریح اشکال، از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید.
تبصره دوم (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) – صدور اجراییه فقط نسبت به تعهدات حال شده‌ای که در سند لازم‌الاجرا منجزاً قید شده باشد و اجرای آن در صلاحیت اداره ثبت باشد، امکانپذیر است.


لینک‌های کاربردی

نشانی ادارات اول و دوم و سوم و همچنین معاونت اجرای اسناد رسمی استان تهران:  خیابان انقلاب، چهارراه ولیعصر(عج)، جنب کانون فرهنگی آموزشی قلم چی، ساختمان «معاونت اجرای اسناد رسمی» (ساختمان گاج سابق)، پلاک ۹۱۹


آخرین به روزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

با تشکر از همه عزیزانی که در تهیه این مطلب همکاری کردند