نسبت سود فعالیت – ضرایب تشخیص درآمد

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه

نسبت سود فعالیت - ضرایب تشخیص درآمد

نسبت سود فعالیت

نسبت سود فعالیت سردفتر و دفتریار برای عملکرد سال ۱۴۰۱

نسبت سود فعالیت سردفتر و دفتریار برای عملکرد سال ۱۴۰۱

کد یونیک سردفتر (اینتاکد): ۳۱۱۰۰۴۰
کد یونیک دفتریار (اینتاکد): ۳۱۱۰۰۵۰
کد شناسایی فعالیت (آیسیک) مرتبط با دفاتر اسناد رسمی: K7411006

https://www.intamedia.ir/profitratio


ضرایب تشخیص درآمد

کد شناسایی فعالیت (آیسیک) مرتبط با دفاتر اسناد رسمی: K۷۴۱۱۰۰۶

گردآوری: احسان صادقیان، دفتریار دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران