پذیرش اجراییه

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۸ دقیقه

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه چک بلامحل

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (اصل شناسنامه، اصل کارت ملّی هوشمند (یا اصل کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند)، اصل معرفی نامه (برای حقوقی ها)، اصل وکالت نامه اعم از مدنی یا دادگستری (در صورت وجود) و …) متقاضی (دارنده چک) همان شخصی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.
 2. اصل چک
 3. اصل گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک مُحال علیه
 4. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه (فرم تقاضانامه توسط دفتر اسناد رسمی در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت)
 5. فرم معرفی اموال برای بازداشت، توقیف و انسداد (در صورت وجود) (فرم معرفی اموال توسط دفتر اسناد رسمی در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت)
 6. متقاضی (دارنده چک) (و وکیل وی) در سامانه ثنا دارای حساب کاربری باشند (استعلام حساب کاربری ثنا: https://adliran.ir/Home/CheckPersonRegister)

 

نکات مهم:

 • درخواست اجرای چک از دفاتر اسناد رسمی واقع در محل اقامت متقاضی (متعهدله) یا محل وقوع بانک محال علیه صورت می گیرد و در مورد چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور از دفاتر اسناد رسمی واقع در شهر تهران به عمل می آید.
 • تقاضای صدور اجرائیه صرفاً علیه صادرکننده چک و در صورت فوت، علیه وراث وی قابل پذیرش است و در مورد چکهای صادره از اشخاص حقوقی، متقاضی می تواند هم علیه صادرکننده و هم صاحب حساب متضامناً درخواست اجرا نماید.
 • در صورت تعدد صاحبان حساب، درخواست اجرای چک فقط نسبت به شخص یا اشخاصی که برابر گواهینامه عدم پرداخت، چک را امضاء نموده اند، قابل پذیرش می باشد.
 • دارنده چک که حق تقاضای پذیرش درخواست صدور اجرائیه را دارد اعم از کسی که چک در وجه او صادر شده باشد یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک در مورد چکهای در وجه حامل  دارنده چک (متقاضی) همان شخصی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید (آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

 

چکهای مورد تقاضا باید:

 1. صادره از شعب بانک های ایرانی یا شعب آن در خارج از کشور باشند (چکهای صادره از مؤسسات اعتباری مالی مجاز غیربانکی قابل پذیرش نیست)
 2. وعده دار نباشد.
 3. از حیث مبلغ و تاریخ و سایر مندرجات آن مخدوش نباشد.
 4. امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک مطابقت نماید. در گواهینامه عدم پرداخت عبارت «مطابقت امضاء صادر کننده چک با نمونه امضاء موجود در بانک در حدود عرف بانکداری مطابقت دارد» تصریح شده باشد.
 5. چکهای صادره از اشخاص حقوقی دارای امضاء و مهر شخص حقوقی باشند.
 6. درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک، مانع از پذیرش نمی باشد.
 7. تجربه شخصی: مشخصات برگشت زننده (دارنده چک) باید به طور کامل پشت چک قید شده باشد.

 

گواهینامه عدم پرداخت چک باید حاوی شرایط زیر باشد:

 1. علت برگشت چک در گواهینامه عدم پرداخت قید شده باشد. ← فقط به علت «کسر موجودی» قابل پذیرش است. به علت «عدم مطابقت امضاء» قابل پذیرش نیست.
 2. گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری (۹ رقمی) و مهر و امضای مسئول صندوق یا معاون بانک محال علیه باشد.
 3. مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود در سوابق بانکی گواهی شده باشد.  ← در گواهینامه عدم پرداخت عبارت ««مطابقت امضاء صادر کننده چک با نمونه امضاء موجود در بانک در حدود عرف بانکداری مطابقت دارد» تصریح شده باشد.
 4. گواهینامه معارض نباشد.
 5. تجربه شخصی: شماره داشته باشد (مستقل از کد رهگیری ۹ رقمی بانک مرکزی)
 6. تجربه شخصی: تاریخ صدور داشته باشد.
 7. تجربه شخصی: اگر در گواهینامه عدم پرداخت، صادرکننده چک فاقد آدرس بود، باید توسط بانک تکمیل و مهر و امضاء شود و مگر آنکه وی دارای نام کاربری ثنا باشد.
 8. تجربه شخصی: در هر قسمت که به صورت چاپ شده نباشد و با خودکار اضافه شده باشد، مهر و امضاء شعبه الزامی است.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه قرارداد بانکی

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، معرفی نامه …)
 2. اصل قرارداد بانکی یا قرارداد مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری مجاز غیربانکی یا صندوق تعاون
 3. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش تقاضا به طرفیت اشخاصی که در قرارداد نام آنها ذکر شده و ذیل کلیه اوراق قرارداد را امضاء نموده باشند صورت می گیرد.
 • پذیرش تقاضا نسبت به مبالغی که منجزاً در قرارداد قید شده اعم از اصل طلب، سود و خسارت تأخیر تأدیه انجام می گیرد.
 • چنانچه تقاضای پذیرش اجرائیه مربوط به قرارداد داخلی بانکها با موضوع معاملات اموال غیرمنقول و یا خودرو باشد (مانند قراردادهای اجاره به شرط تملیک املاک یا خودرو) به دلیل اینکه تنظیم این نوع معاملات الزاماً باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، قابلیت پذیرش ندارد.
 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل اقامت متعهدله صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه قبوض اقساطی

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، وکالت نامه (در صورت وجود) و …)
 2. اصل قبل اقساطی
 3. گواهی دفترخانه صادر کننده قبوض اقساطی (دفترخانه ۷۷۸ تهران) مبنی بر عدم پرداخت بدهی و وجه قبوض در آن دفترخانه (دفترخانه ۷۷۸ تهران) و عدم تغییر اقامتگاه
 4. کپی مصدق سند مربوط (سند تنظیمی در دفترخانه ۷۷۸ تهران)
 5. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • سررسید پرداخت قبض اقساطی مورد تقاضا باید فرا رسیده باشد.
 • اگر متقاضی بخواهد از شرط مندرج در سند استفاده نماید (مثل اینکه در سند شرط شده باشد که در صورت عدم پرداخت یک یا چند قبض اقساطی کلیه قبوض حال می شود) مشمول ماده ۵ آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ بوده و هرگونه اقدام با دفترخانه تنظیم کننده سند مربوطه (دفترخانه ۷۷۸ تهران) است.
 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه تنظیم کننده سند مربوط به قبض اقساطی (دفترخانه ۷۷۸ تهران)، صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه قرارداد شرکت تعاونی

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، معرفی نامه …)
 2. قرارداد منعقده بین وام گیرنده و شرکتهای تعاونی یا اتحادیه تعاونی روستائی یا کشاورزی، تولید و صندوق تعاون روستائی ایرانیان و …
 3. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • مبلغ قرارداد نباید از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تجاوز نماید.
 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل اقامت متعهدله صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه شارژ آپارتمان

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، وکالت نامه (در صورت وجود) و …)
 2. اظهارنامه ابلاغ شده به مالک آپارتمان یا استفاده کننده
 3. صورتحساب ریز بدهی سهم مالک یا استفاده کننده
 4. مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیره (تقاضا باید از طرف مدیر یا هیأت مدیره یا وکیل آنان باشد)
 5. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل وقوع ملک صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه داوری بورس اوراق بهادار

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، معرفی نامه …)
 2. اصل رأی هیأت داوری بورس
 3. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • قرارهای صادره از هیأت داوری بورس قابلیت صدور اجرائیه ندارند.
 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل اقامت متعهدله صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، معرفی نامه، وکالت نامه (در صورت وجود) و …)
 2. اصل برگ وثیقه انبار عمومی
 3. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • اولین ظهرنویسی برگ وثیقه باید در دفتر انبار ثبت شده باشد.
 • از موعد مذکور در برگ وثیقه ده روز گذشته باشد.
 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در محل انبار عمومی کالای مربوطه صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه شارژ واحدهای صنعتی

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، وکالت نامه (در صورت وجود) و …)
 2. اظهارنامه ابلاغ شده به مالک آپارتمان یا استفاده کننده به طوری که ده روز از زمان ابلاغ آن سپری شده باشد
 3. صورتحساب ریز بدهی سهم مالک یا استفاده کننده
 4. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل وقوع ملک صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه آب بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت نیرو

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، معرفی نامه، وکالت نامه (در صورت وجود) و …)
 2. قراردادهای منعقده بین سازمانها و شرکتهای آبیاری و استفاده کنندگان از آب مربوط به وصول آب بهاء
 3. رأی صادره از کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب ۱۳۴۶ قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت نیرو
 4. اخطاریه ابلاغ شده موضوع تبصره ۶ ماده ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
 5. صورتحساب بدهی مصرف کننده مربوط به بهای آب پرداخت نشده
 6. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در محل وقوع ملک مربوطه صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه تلفن بهاء

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه وصول بهاء فاضلاب

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه آب بهاء

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه گاز بهاء

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، معرفی نامه و …)
 2. قبض مربوط به بهاء تلفن، گاز، فاضلاب، آب و برق
 3. اخطار ابلاغ شده مربوط به مهلت پرداخت به مصرف کننده
 4. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه محل وقوع ملک صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه آراء کمیسیون قانون وصول بهای آب

به زودی


مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه بهاء برق

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، معرفی نامه، وکالت نامه (در صورت وجود) و …)
 2. فرم مخصوص حاوی مقدار برق مصرف شده یا هزینه های دیگر بر اساس تعرفه قانونی
 3. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در محل وقوع ملک مربوطه صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه عوارض شهرداری

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، معرفی نامه و …)
 2. رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف
 3. صورتحساب قطعی شده عوارض موضوع ماده ۱۱۰ قانون شهرداری
 4. اخطار ابلاغ شده رأی به مؤدی
 5. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل اقامت متعهدله صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه قبض تخلیه فروشگاهها و غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، معرفی نامه، وکالت نامه (در صورت وجود) و …)
 2. اخطاریه صادره از دفترخانه (مبنی بر مهلت یک ماهه جهت تخلیه)
 3. اصل قرارداد منعقده فیمابین مستاجر و شرکت سهامی خاص پایانه ها و …
 4. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل وقوع ملک صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه پرداخت خسارت بیمه گر

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، معرفی نامه و …)
 2. اصل قرارداد بیمه
 3. اصل اسناد پرداخت خسارت از طرف بیمه گر
 4. حکم دادگاه مبنی بر اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه
 5. تأییدیه نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه مبنی بر مست بودن راننده یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان
 6. تأییدیه راهنمایی و رانندگی مبنی بر فقدان گواهینامه راننده یا عدم تناسب گواهینامه
 7. تأیید نیروی انتظامی مبنی بر مسروقه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه
 8. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل اقامت متعهدله صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه مطالبات صندوق تأمین خسارتهای بدنی

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، معرفی نامه و …)
 2. اصل قرارداد بیمه
 3. اصل اسناد پرداخت صندوق
 4. تأیید بیمه مرکزی مبنی بر نداشتن بیمه نامه انقضاء یا بطلان بیمه نامه
 5. حکم دادگاه مبنی بر ورشکستگی یا توقف بیمه گر یا تعلیق و لغو پروانه
 6. گزارش راهنمایی و رانندگی مبنی بر شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه
 7. گواهی نیروی انتظامی مبنی بر خارج از ظرفیت بودن سرنشینان وسیله نقلیه مسبب حادثه
 8. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل اقامت متعهدله صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه مطالبات فرودگاه های کشور

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشند، معرفی نامه و …)
 2. صورتحساب مطالبات مربوط به مازاد نرخ بلیط هر مسافر در پروازهای داخلی و خارجی و نرخ استفاده از پاویونهای فرودگاه های کشور و وصول اجاره بها قراردادهای مربوط به واگذاری اماکن در فرودگاهها به اشخاص
 3. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل اقامت متعهدله صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه مطالبات موضوع ماده ۱۰۳ قانون شهرداری

به زودی


مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه مطالبات سازمان حفظ نباتات کشور

به زودی