پذیرش درخواست اجراییه مفاد اسناد لازم‌الاجرا

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۱۴ دقیقه

«شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی»

در اجرای بند ب اصلاحی ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۶ مفاد شیوه نامه به شرح زیر می‌باشد:
ماده ۱- پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء از طریق دفاتر اسناد رسمی مطابق بندهای ذیل انجام می‌پذیرد.
۱-۱- در کلیه مواردی که صدور اجرائیه طبق قوانین و مقررات با اداره ثبت محل می‌باشد، یا موضوع درخواست اجرائیه قبوض اقساطی است، متقاضی صدور اجرائیه باید درخواست خود را به انضمام مدارک و مستندات مرتبط حسب مورد به یکی از دفاتر اسناد رسمی تعیین شده در این شیوه نامه ارائه نماید. سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده مکلف است با رعایت شرایط قانونی پذیرش صدور اجرائیه، نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و ظرف ۴۸ ساعت از طریق سامانه مذکور جهت صدور اجرائیه به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصل مدارک و مستندات را به متقاضی عودت نماید.
تبصره ۱: اصل قبوض اقساطی، چک، برگ وثیقه انبارهای عمومی، اسناد، قراردادها و آراء مستند صدور اجرائیه پس از ممهور شدن به مهر «پذیرش اجرا شد» به بستانکار مسترد می‌گردد.
۲-۱- ادارات و شعب اجراء مکلفند تقاضانامه صدور اجرائیه و مدارک و مستندات ارسالی توسط دفاتر اسناد رسمی را بررسی و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی و صدور اجرائیه اقدام نمایند و در صورت مشاهده هرگونه نقص در مدارک و مستندات ارسالی یا احراز عدم صلاحیت متقاضی برای درخواست صدور اجرائیه مراتب را از طریق سامانه به دفترخانه مربوط اعلام نموده در این صورت دفترخانه باید ظرف ۲۴ ساعت حسب مورد نسبت به رفع نقص اقدام نموده و یا مراتب را از طریق پیامک به متقاضی اعلام نماید.
۳-۱- ارائه هرگونه درخواست و پیگیری اقدامات اجرائی توسط طرفین پرونده صرفاً با استفاده از کد رهگیری پرونده از طریق پورتال سازمان یا دفترخانه مربوط امکان پذیر خواهد بود و در صورت پیگیری از طریق مراجعه به دفترخانه سردفتر مکلف است ظرف ۲۴ ساعت تقاضای ذینفع را از طریق سامانه به اداره یا شعبه اجرای مربوط ارسال نماید. تبصره – در مواردی که مطابق آئین نامه اجراء ذینفع نسبت به اقدامات اجرائی اعتراض داشته باشد باید در مهلت مقرر اعتراض خود را به دفترخانه مربوط تسلیم نماید و سردفتر مکلف است فوراً اعتراض را به اداره اجرا به طریق الکترونیک ارسال نماید، تاریخ ثبت اعتراض در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ملاک عمل اداره اجرا می‌باشد، لیکن در موارد ضروری که به علت ضیق وقت بیم تضییع حق معترض می‌رود، ارائه درخواست به ادارات اجرا بلامانع است.
۴-۱- حق الزحمه ارائه خدمات سردفتر بابت پذیرش صدور اجرائیه اسناد لازم الاجراء و سایر خدمات تبعی، مطابق تعرفه خدمات برون سپاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. ضمناً چنانچه در راستای اجرای قسمت اخیر بند ۱-۲ نیاز به رفع نقصی باشد که ناشی از اشتباه سردفتر است نه متقاضی، سردفتر حق دریافت هیچگونه هزینه مجدد را نخواهد داشت.
۵-۱- سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند ظرف مواعد فوق الذکر نسبت به پذیرش تقاضای صدور اجرائیه اقدام و در صورت امتناع از پذیرش به هر علت، مراتب را با ذکر دلیل موجه کتباً به متقاضی اعلام نماید که در غیر اینصورت تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
۶-۱- در کلیه اسناد رهنی که به علل مندرج در مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ الی ۱۱۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی؛ امکان استیفای مطالبات بستانکار از محل مورد وثیقه، مقدور نباشد عملیات اجرایی به موجب همان اجراییه سند رهنی، مطابق مقررات اجرای اسناد ذمه ای قابل تعقیب و از شمول مقررات این شیوه نامه خارج می‌باشد.
۷-۱- طرفین پروندهای جاری اجرا جهت ارائه هرگونه درخواست های بعدی مکلفند با اعلام شماره مکانیزه پرونده اجرا به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه فرمایند.
۸-۱- در تکمیل تقاضانامه های درخواست پذیرش صدور اجرائیه رعایت نکات ذیل ضروری است:
الف- در فرم تقاضانامه، متقاضی باید مشخصات هویتی خود شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، و محل صدور، تاریخ تولد، کد ملی و نیز مشخصات هویتی متعهدین سند برابر سند مورد تقاضای اجرائیه و محل اقامت خود و محل اقامت متعهدین مندرج در اسناد مربوطه و موضوع مورد تقاضا (موضوع لازم الاجرا) و مشخصات مستند صدور اجرائیه از قبیل شماره چک، بانک صادرکننده یا شماره سند مورد تقاضا، شماره دفترخانه و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه (صرف معرفی ورثه کفایت می‌کند و نیازی به ارائه گواهی حصر وراثت نمی‌باشد) را قید نماید.
ب- چنانچه بستانکار بانک یا مراجعی هستند که حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را دارند، علاوه بر قید اصل طلب و سود، میزان خسارت تأخیر تأدیه را نیز تا روز درخواست و از تاریخ درخواست به بعد، طبق مقررات تصریح نمایند.
ج- میزان حق بیمه و حق الوکاله (در صورت تعلق) در تقاضانامه قید شود.


نکات مهم و مدارک لازم جهت پذیرش درخواست اجرای اسناد لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه چک بلامحل

(اداره چهارم اجرای اسناد رسمی)

اجرائیه چک

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (اصل شناسنامه، اصل کارت ملّی هوشمند (یا اصل کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشمند)، اصل معرفی نامه (برای حقوقی‌ها)، اصل وکالت نامه اعم از مدنی یا دادگستری (در صورت وجود) و… ) متقاضی (دارنده چک) همان شخصی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.
 2. اصل چک
 3. اصل گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک مُحال علیه
 4. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه (فرم تقاضانامه توسط دفتر اسناد رسمی در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت)
 5. فرم معرفی اموال برای بازداشت، توقیف و انسداد (در صورت وجود) (فرم معرفی اموال توسط دفتر اسناد رسمی در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت)
 6. متقاضی (دارنده چک) (و وکیل وی) در سامانه ثنا دارای حساب کاربری باشند.

نکات مهم:

 • درخواست اجرای چک از دفاتر اسناد رسمی واقع در محل اقامت متقاضی (متعهدله) یا محل وقوع بانک محال علیه صورت می‌گیرد و در مورد چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور از دفاتر اسناد رسمی واقع در شهر تهران به عمل می‌آید. ← به عنوان مثال اگر محل اقامت متقاضی (متعهدله) یا محل وقوع بانک محال علیه، شهرری باشد، باید از طریق دفاتر اسناد رسمی شهرری اقدام گردد و دفاتر اسناد رسمی شهر تهران مجاز به پذیرش تقاضای صدور اجراییه نیستند.
 • تقاضای صدور اجرائیه صرفاً علیه صادرکننده چک و در صورت فوت، علیه وراث وی قابل پذیرش است و در مورد چکهای صادره از اشخاص حقوقی، متقاضی می‌تواند هم علیه صادرکننده و هم صاحب حساب متضامناً درخواست اجرا نماید.
 • در صورت تعدد صاحبان حساب، درخواست اجرای چک فقط نسبت به شخص یا اشخاصی که برابر گواهینامه عدم پرداخت، چک را امضاء نموده‌اند، قابل پذیرش می‌باشد.
 • دارنده چک که حق تقاضای پذیرش درخواست صدور اجرائیه را دارد اعم از کسی که چک در وجه او صادر شده باشد یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک در مورد چکهای در وجه حامل  دارنده چک (متقاضی) همان شخصی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید (آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

چکهای مورد تقاضا باید:

 1. صادره از شعب بانک‌های ایرانی یا شعب آن در خارج از کشور باشند (چکهای صادره از مؤسسات اعتباری مالی مجاز غیربانکی قابل پذیرش نیست)
 2. وعده دار نباشد.
 3. از حیث مبلغ و تاریخ و سایر مندرجات آن مخدوش نباشد.
 4. امضاء ذیل چک با نمونه امضاء موجود در بانک مطابقت نماید. در گواهینامه عدم پرداخت عبارت «مطابقت امضاء صادر کننده چک با نمونه امضاء موجود در بانک در حدود عرف بانکداری مطابقت دارد» تصریح شده باشد.
 5. چکهای صادره از اشخاص حقوقی دارای امضاء و مهر شخص حقوقی باشند.
 6. درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و… در متن چک، مانع از پذیرش نمی‌باشد. (به موجب رای شماره ۲۹۵۸ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/۱۲ (تحت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۵۸) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد)
 7. تجربه شخصی: مشخصات برگشت زننده (دارنده چک) باید به طور کامل پشت چک قید شده باشد.

گواهینامه عدم پرداخت چک باید حاوی شرایط زیر باشد:

 1. علت برگشت چک در گواهینامه عدم پرداخت قید شده باشد. ← فقط به علت «کسر موجودی» قابل پذیرش است. به علت «عدم مطابقت امضاء» قابل پذیرش نیست.
 2. گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری (۹ رقمی) و مهر و امضای مسئول صندوق یا معاون بانک محال علیه باشد.
 3. مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود در سوابق بانکی گواهی شده باشد.   ← در گواهینامه عدم پرداخت عبارت ««مطابقت امضاء صادر کننده چک با نمونه امضاء موجود در بانک در حدود عرف بانکداری مطابقت دارد» تصریح شده باشد.
 4. گواهینامه معارض نباشد.
 5. تجربه شخصی: شماره داشته باشد (مستقل از کد رهگیری ۹ رقمی بانک مرکزی)
 6. تجربه شخصی: تاریخ صدور داشته باشد.
 7. تجربه شخصی: اگر در گواهینامه عدم پرداخت، صادرکننده چک فاقد آدرس بود، باید توسط بانک تکمیل و مهر و امضاء شود؛ مگر آنکه وی دارای حساب کاربری ثنا باشد.
 8. تجربه شخصی: در هر قسمت که به صورت چاپ شده نباشد و با خودکار اضافه شده باشد، مهر و امضاء شعبه الزامی است.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه قرارداد بانکی

(اداره دوم اجرای اسناد رسمی)

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشمند، معرفی نامه…)
 2. اصل قرارداد بانکی یا قرارداد مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری مجاز غیربانکی یا صندوق تعاون (در تقاضانامه بانک و مؤسسات مالی اعتباری مجاز غیربانکی جهت صدور اجراییه در قراردادهای بانکی قید عبارت «نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است» الزامیست. مضافاً می‌بایست نوع تسهیلات اعطائی و میزان سود، مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی بانک مرکزی توسط متعهدله تعیین گردد)
 3. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش تقاضا به طرفیت اشخاصی که در قرارداد نام آنها ذکر شده و ذیل کلیه اوراق قرارداد را امضاء نموده باشند صورت می‌گیرد.
 • پذیرش تقاضا نسبت به مبالغی که منجزاً در قرارداد قید شده اعم از اصل طلب، سود و خسارت تأخیر تأدیه انجام می‌گیرد.
 • چنانچه تقاضای پذیرش اجرائیه مربوط به قرارداد داخلی بانکها با موضوع معاملات اموال غیرمنقول و یا خودرو باشد (مانند قراردادهای اجاره به شرط تملیک املاک یا خودرو) به دلیل اینکه تنظیم این نوع معاملات الزاماً باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، قابلیت پذیرش ندارد.
 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل اقامت متعهدله صورت می‌گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه قبوض اقساطی

قبض اقساطی

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشمند، وکالت نامه (در صورت وجود) و… )
 2. اصل قبوض اقساطی ← از نظر مشخصات، تاریخ، امضاء و مهر و … تکمیل باشد.
 3. گواهی دفترخانه صادر کننده قبوض اقساطی مبنی بر عدم پرداخت بدهی و وجه قبوض در آن دفترخانه و عدم تغییر اقامتگاه
 4. کپی مصدق سند مربوط ← این گواهی توسط دفترخانه از طریق مکاتبه مکانیزه (اتوماسیون) به اداره اجرا ارسال و پرینت آن تحویل ارباب رجوع گردد.
 5. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • سررسید پرداخت قبض اقساطی مورد تقاضا باید فرا رسیده باشد.
 • اگر متقاضی بخواهد از شرط مندرج در سند استفاده نماید (مثل اینکه در سند شرط شده باشد که در صورت عدم پرداخت یک یا چند قبض اقساطی کلیه قبوض حال می‌شود) مشمول ماده ۵ آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ بوده و هرگونه اقدام با دفترخانه تنظیم کننده سند مربوطه است.
 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه تنظیم کننده سند مربوط به قبض اقساطی، صورت می‌گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه قرارداد شرکت تعاونی

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشمند، معرفی نامه…)
 2. قرارداد منعقده بین وام گیرنده و شرکتهای تعاونی یا اتحادیه تعاونی روستائی یا کشاورزی، تولید و صندوق تعاون روستائی ایرانیان و…
 3. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • مبلغ قرارداد نباید از ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تجاوز نماید.
 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل اقامت متعهدله صورت می‌گیرد.

پذیرش تقاضای صدور اجرائیه شارژ آپارتمان

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه شارژ آپارتمان

(اداره اول اجرای اسناد رسمی)

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشمند، وکالت نامه (در صورت وجود) و… )
 2. اظهارنامه ابلاغ شده به مالک آپارتمان یا استفاده کننده
 3. صورتحساب ریز بدهی سهم مالک یا استفاده کننده
 4. مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیره (تقاضا باید از طرف مدیر یا هیأت مدیره یا وکیل آنان باشد)
 5. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل وقوع ملک صورت می‌گیرد.
 • تجربه شخصی: پذیرش درخواست صدور اجرائیه فقط بر روی اصل طلب (بدهی متعهد) صادر می‌شود؛ هزینه های اظهارنامه و پذیرش اجرا در تقاضانامه قید نمی‌گردد.

پذیرش تقاضای صدور اجرائیه داوری بورس اوراق بهادار

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه داوری بورس اوراق بهادار

(اداره اول اجرای اسناد رسمی)

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشمند، معرفی نامه…)
 2. اصل رأی هیأت داوری بورس
 3. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • قرارهای صادره از هیأت داوری بورس قابلیت صدور اجرائیه ندارند.
 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل اقامت متعهدله صورت می‌گیرد.
 • تجربه شخصی: «گواهی ابلاغ دادنامه» جزء مدارک لازم است و باید همراه با سایر مدارک پس از ممهور شدن به مهر «پذیرش اجرا شد» اسکن و ارسال شود.
 • تجربه شخصی: علت تقاضای صدور اجرائیه: صدور رأی هیأت داوری بورس
 • تجربه شخصی: موضوعات لازم الاجرا: مبلغ ۰ زده شود؛ تاریخ مبنای محاسبه خسارت: تاریخ حکم؛ در فیلد شرح، جملات بعد از عبارت «حکم به محکومیت…» را تا انتهای عبارت «در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید» وارد شود.
 • تجربه شخصی: متن تقاضانامه: آقای/خانم … با استناد به رأی هیأت داوری شماره … مورخ … تقاضای صدور اجرائیه با موضوع لازم الاجرا ذیل را از اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران را دارد: خوانده شرکت (در انتهای رأی، جملات بعد از عبارت «حکم به محکومیت…» تا انتها وارد شود)

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشمند، معرفی نامه، وکالت نامه (در صورت وجود) و… )
 2. اصل برگ وثیقه انبار عمومی
 3. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • اولین ظهرنویسی برگ وثیقه باید در دفتر انبار ثبت شده باشد.
 • از موعد مذکور در برگ وثیقه ده روز گذشته باشد.
 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در محل انبار عمومی کالای مربوطه صورت می‌گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه شارژ واحدهای صنعتی

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشمند، وکالت نامه (در صورت وجود) و… )
 2. اظهارنامه ابلاغ شده به مالک آپارتمان یا استفاده کننده به طوری که ده روز از زمان ابلاغ آن سپری شده باشد
 3. صورتحساب ریز بدهی سهم مالک یا استفاده کننده
 4. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل وقوع ملک صورت می‌گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه آب بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت نیرو

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشمند، معرفی نامه، وکالت نامه (در صورت وجود) و… )
 2. قراردادهای منعقده بین سازمانها و شرکتهای آبیاری و استفاده کنندگان از آب مربوط به وصول آب بهاء
 3. رأی صادره از کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب ۱۳۴۶ قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت نیرو
 4. اخطاریه ابلاغ شده موضوع تبصره ۶ ماده ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
 5. صورتحساب بدهی مصرف کننده مربوط به بهای آب پرداخت نشده
 6. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در محل وقوع ملک مربوطه صورت می‌گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه

تلفن بهاء

وصول بهاء فاضلاب

آب بهاء

گاز بهاء

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشمند، معرفی نامه و…)
 2. قبض مربوط به بهاء تلفن، گاز، فاضلاب، آب و برق
 3. اخطار ابلاغ شده مربوط به مهلت پرداخت به مصرف کننده
 4. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه محل وقوع ملک صورت می‌گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه آراء کمیسیون قانون وصول بهای آب

به زودی


مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه بهاء برق

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشمند، معرفی نامه، وکالت نامه (در صورت وجود) و… )
 2. فرم مخصوص حاوی مقدار برق مصرف شده یا هزینه‌های دیگر بر اساس تعرفه قانونی
 3. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در محل وقوع ملک مربوطه صورت می‌گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه عوارض شهرداری

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشمند، معرفی نامه و…)
 2. رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف
 3. صورتحساب قطعی شده عوارض موضوع ماده ۱۱۰ قانون شهرداری
 4. اخطار ابلاغ شده رأی به مؤدی
 5. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل اقامت متعهدله صورت می‌گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه قبض تخلیه فروشگاهها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشمند، معرفی نامه، وکالت نامه (در صورت وجود) و… )
 2. اخطاریه صادره از دفترخانه (مبنی بر مهلت یک ماهه جهت تخلیه)
 3. اصل قرارداد منعقده فیمابین مستاجر و شرکت سهامی خاص پایانه‌ها و…
 4. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل وقوع ملک صورت می‌گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه پرداخت خسارت بیمه گر

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشمند، معرفی نامه و…)
 2. اصل قرارداد بیمه
 3. اصل اسناد پرداخت خسارت از طرف بیمه گر
 4. حکم دادگاه مبنی بر اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه
 5. تأییدیه نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه مبنی بر مست بودن راننده یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان
 6. تأییدیه راهنمایی و رانندگی مبنی بر فقدان گواهینامه راننده یا عدم تناسب گواهینامه
 7. تأیید نیروی انتظامی مبنی بر مسروقه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه
 8. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل اقامت متعهدله صورت می‌گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه مطالبات صندوق تأمین خسارتهای بدنی

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشمند، معرفی نامه و…)
 2. اصل قرارداد بیمه
 3. اصل اسناد پرداخت صندوق
 4. تأیید بیمه مرکزی مبنی بر نداشتن بیمه نامه انقضاء یا بطلان بیمه نامه
 5. حکم دادگاه مبنی بر ورشکستگی یا توقف بیمه گر یا تعلیق و لغو پروانه
 6. گزارش راهنمایی و رانندگی مبنی بر شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه
 7. گواهی نیروی انتظامی مبنی بر خارج از ظرفیت بودن سرنشینان وسیله نقلیه مسبب حادثه
 8. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل اقامت متعهدله صورت می‌گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه مطالبات فرودگاه‌های کشور

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی (شناسنامه، کارت ملّی هوشمند پشت و رو (یا کارت ملّی قدیم به همراه رسید درخواست کارت ملّی هوشمند، معرفی نامه و…)
 2. صورتحساب مطالبات مربوط به مازاد نرخ بلیط هر مسافر در پروازهای داخلی و خارجی و نرخ استفاده از پاویونهای فرودگاه‌های کشور و وصول اجاره بها قراردادهای مربوط به واگذاری اماکن در فرودگاهها به اشخاص
 3. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه

نکات مهم:

 • پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل اقامت متعهدله صورت می‌گیرد.

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه مطالبات موضوع ماده ۱۰۳ قانون شهرداری

به زودی


مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه مطالبات سازمان حفظ نباتات کشور

به زودی


سایر درخواست‌های متقاضی در خصوص اجرائیه

سایر درخواست‌های متقاضی در خصوص اجرائیه

سایر درخواست‌های متقاضی در خصوص اجرائیه

صرفاً با ارائه شماره پرونده اجرا (شماره ۱۸ رقمی)   و یا   شماره اجرائیه (شماره ۱۸ رقمی)

نام و مشخصات درخواست دهنده (متقاضی) حقیقی، باید در پرونده اجرا از قبل وارد شده باشد

درخواست دهنده (متقاضی) حقوقی، باید توسط نماینده خود (شخص حقیقی) که نام و مشخصات وی قبلاً در پرونده اجرا وارد شده، تقاضای خود را ارسال کند

موضوع درخواست الزاماً باید یکی از عناوین ذیل باشد

ابلاغ اجرائیه از طریق جراید ارائه رضایت نامه ارائه صلح نامه
ارسال اقرارنامه اعتراض به رای هیئت نظارت اعتراض به عملیات اجرایی
اعتراض به نظر کارشناس، ارزیابی و حسابدار اعتراض به نظریه رئیس ثبت اعتراض به نظریه معاونت
اعلام تاریخ تسویه اعلام تاریخ خسارت اعلام سازش
اعلام شماره حساب اعلام کد ملی بدهکار اعلام نرخ سود
اعلام وصول طلب اعلام وضعیت بیمه اعلام وکالت
اعمال ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرا انصراف کارشناس از ارزیابی آگهی مزایده غیرمنقول
آگهی مزایده منقول بازداشت دیه تقاضای استرداد چک
تقاضای بازداشت اموال منقول تقاضای بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث تقاضای بازداشت تلفن ثابت
تقاضای بازداشت تلفن همراه تقاضای بازداشت دیه تقاضای بازداشت سرقفلی
تقاضای بازداشت سهام تقاضای بازداشت سهم الارث تقاضای بازداشت پلاک ثبتی
تقاضای تحویل اموال تقاضای توقیف خودرو تقاضای پرداخت بدهی توسط بدهکار
تقاضای کسر حقوق حق الزحمه کارشناس درخواست احتساب مانده بدهی
درخواست ادامه عملیات اجرایی درخواست ارزیابی درخواست ارزیابی پلاک ثبتی
درخواست ارسال تصویر اجراییه ابلاغ شده درخواست اعلام نتیجه اقدامات درخواست تخلیه
درخواست تسریع در ارسال جواب درخواست تعیین حق الحفاظه درخواست تغییر حافظ
درخواست توقف عملیات اجرایی تا اطلاع ثانوی درخواست جابجایی اموال بازداشتی درخواست خودداری از ابلاغ اجرائیه
درخواست عدم ابلاغ تا اطلاع ثانوی درخواست فک رهن درخواست فک قفل
درخواست کپی درخواست ممنوع الخروجی درخواست واریز مبلغ
درخواست وجه به بستانکار رفع محدودیت گزارش ارزیابی توسط کارشناس
گزارش ارزیابی مجدد گزارش عملیات اجرایی صورتجلسه تخلیه – تحویل مال به خریدار
صورتجلسه تخلیه – تحویل مال به موجر عزل وکیل فیش مابه التفاوت
معرفی اموال معرفی نماینده مغایرت پلاک ثبتی
مغایرت مشخصات سجلی نامه اعراض از رهن نشانی جدید اعلامی متعهد
نشانی جدید اعلامی متعهدله نظریه کارشناس و کروکی واریز مبلغ کسر از حقوق
گواهی عملیات اجرایی جهت ارائه به مراجع قضایی

بخشنامه ای در این خصوص:

کد ۱۱۳۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (ثبت سایر درخواست‌های متقاضی اجرائیه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد): جهت انجام امور مربوط به سایر درخواست‌های متقاضی، از فرم «سایر درخواست‌های متقاضی در خصوص اجراییه»، تعبیه شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد استفاده نموده و از انجام آن در بستر «مکاتبات مکانیزه» خودداری نمایید.

کد ۱۱۳۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (ثبت سایر درخواست‌های متقاضی اجرائیه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد): جهت انجام امور مربوط به سایر درخواست‌های متقاضی، از فرم «سایر درخواست‌های متقاضی در خصوص اجراییه»، تعبیه شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد استفاده نموده و از انجام آن در بستر «مکاتبات مکانیزه» خودداری نمایید.