پذیرش تقاضای صدور اجرائیه قرارداد داخلی بانکی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۱۱ دقیقه

راهنمای پذیرش تقاضای صدور اجرائیه قرارداد عادی بانکی

ویژه همکاران دفاتر اسناد رسمی

پذیرش تقاضای صدور اجرائیه قرارداد داخلی بانکی

مدارک لازم جهت پذیرش تقاضای صدور اجرائیه قرارداد داخلی بانکی

(بر اساس شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجراء)

 1. مدارک احراز هویت و سمت متقاضی
 2. اصل قرارداد بانکی یا قرارداد مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری مجاز غیربانکی یا صندوق تعاون (در تقاضانامه بانک و مؤسسات مالی اعتباری مجاز غیربانکی جهت صدور اجرائیه در قراردادهای بانکی قید عبارت «نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است» الزامیست. مضافاً می‌بایست نوع تسهیلات اعطائی و میزان سود، مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی بانک مرکزی توسط متعهدله تعیین گردد)
 3. تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه (دریافت فرم تقاضای صدور اجرائیه قرارداد بانکی) (دریافت فرم تقاضانامه صدور اجرائیه از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، منو راهنما ← فرم‌ها ← فرم‌های مربوط به تقاضانامه صدور اجرائیه)

نکات مهم:

 • پذیرش تقاضا به طرفیت اشخاصی که در قرارداد نام آنها ذکر شده و ذیل کلیه اوراق قرارداد را امضاء نموده باشند صورت می‌گیرد.
 • پذیرش تقاضا نسبت به مبالغی که منجزاً در قرارداد قید شده اعم از اصل طلب، سود و خسارت تأخیر تأدیه انجام می‌گیرد.
 • چنانچه تقاضای پذیرش اجرائیه مربوط به قرارداد داخلی بانکها با موضوع معاملات اموال غیرمنقول و یا خودرو باشد (مانند قراردادهای اجاره به شرط تملیک املاک یا خودرو) به دلیل اینکه تنظیم این نوع معاملات الزاماً باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، قابلیت پذیرش ندارد.

مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه:

پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در محل اقامت متعهدله صورت می‌گیرد.

به عنوان مثال دفاتر اسناد رسمی شهر تهران، مجاز به پذیرش درخواست‌هایی هستند که محل اقامت متعهدله، شهر تهران (نه استان تهران) باشد.

مستند قانونی صدور اجرائیه:

 

برای مطالعه بیشتر کلیک کنید:


پاره‌ای از مواردی که هنگام پذیرش تقاضای صدور اجرائیه باید مدنظر قرار گیرد

(بر اساس نامه سرپرست اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران)

الف- در خصوص کنترل قراردادهای بانکی

 1. تمامی صفحات قرارداد می‌بایست به امضا و مهر بانک و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برسد.
 2. امضائات باید به نام افراد اعم از حقیقی و حقوقی از لحاظ تعداد هماهنگ باشد در خصوص اشخاص حقوقی چنانچه بر اساس اساسنامه شرکت می‌بایست با دو امضا یا کمتر و یا بیشتر باشد در ذیل مهر کنترل و بررسی شود.
 3. هرگونه حاشیه نویسی و الحاق و خط خوردگی در قرارداد بعد از امضا ممنوع است در صورتیکه نیاز به اصلاح باشد می‌بایست به امضا افراد و بانک تنظیم کننده برسد؛ فقط در صورت ناخوانا بودن اصلاح و ممهور به مهر گردد.
 4. در تنظیم قراردادهای بانکی در اجرای ماده ۱۵ عملیات بانکی بدون ربا بایست آن دسته از اسناد منقول و غیرمنقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند می‌بایست کماکان طبق تشریفات مربوطه انجام شود، لذا می‌بایست از پذیرش اینگونه تقاضا خودداری شود.
 5. مبلغ اصل تسهیلات، نرخ سود، مدت، در سند می‌بایست قید شود.
 6. در صورتی که قرارداد اعتبار اسنادی میباشد و نرخ ارز در آن عنوان مبلغ تسهیلات قید شده و معادل ریالی آن در قرارداد ذکر نشده باشد از صدور اجرائیه بر اساس تقاضای بستانکار به نرخ ریال خودداری شود و بر اساس نرخ ارز فقط اجرائیه صادر گردد.

ب- مواردی در خصوص صدور اجرائیه:

 1. چنانچه مدیونین دارای نشانی‌های متعدد باشند هرکدام از نشانیها در یک فیلد جداگانه و بطور کامل و جامع وارد شود.
 2. چنانچه احد از متعهدین یا ضامنین فوت کرده باشند می‌بایست ضمن اعلام نام و نام خانوادگی مورث علیه سایر وراث در نشانی متن سند (اقامتگاه متوفی) اجرائیه صادر شود (ذکر نام متعهد متوفی برای هریک از وراث الزامیست)
 3. در صورت ورشکسته بدن شرکت یا تاجر ورشکسته اجرائیه می‌بایست علیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه و امور ورشکستگی ضمن قید نشانی مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه صادر گردد.
 4. خسارت تأخیر تأدیه بصورت روزانه الزامی ندارد؛ بعد از صدور اجرائیه طبق تبصره ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرا، محاسبه خسارت با اداره ثبت می‌باشد.
 5. در صورتیکه قرارداد دارای سند متمم باشد، شماره اسناد متمم با قید تاریخ در قسمت شماره سند قید شود در فیلد جداگانه صادر نشود.
 6. از ذکر و تایپ تقاضانامه صدور اجرائیه در قسمت مندرجات سند [منظور پنجره متن تقاضانامه] خودداری شود.
 7. اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در تقاضانامه قید می‌گردد با متن قرارداد کنترل شود بیش از اسامی که در متن قرارداد قید شده اسامی قید نگردد و همچنین کنترل شود اسامی که در تقاضانامه است کمتر از آن پس از بررسی اجرائیه صادر نشود.
 8. نسب به الصاق «مهر پذیرش اجرا شد» در ذیل همه قراردادها و تقاضانامه اقدام گردد. از الصاق مهر «اجرا دفاتر اسناد رسمی»، خودداری شود.
 9. رعایت رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رعایت نرخ سود بر اساس مصوبات بانک مرکزی در تقاضانامه صدور اجرائیه توسط بانکها می‌بایست قید گردد که نرخ و خسارت تأخیر و سود بر اساس نرخ سود سال تنظیم سند مبلغ قید گردیده و نرخ سود را نیز قید نمایند.
 10. در حین ورود اطلاعات در قسمت اسناد مرتبط دارای دو فیلد می‌باشد. فیلد اول مشخصات سند است فیلد دوم سایر اقلام اطلاعاتی وابسته به سند دارای فیلدهای «مقدار – شرح – تاریخ» میباشد در صورت عدم تکمیل موارد مذکور توسط دفترخانه سیستم اجازه تشکیل پرونده نمی‌دهد و موجبات برگشت اجرائیه به دفترخانه جهت تکمیل موارد مذکور می‌گردد. حتما موارد مذکور تکمیل گردد توسط دفترخانه سپس ارسال شود.
 11. در خصوص اسناد تعهدی بدون وثیقه حتماً در قسمت شماره سند و تاریخ سند در جدول مربوطه قید گردد.

سرپرست اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران – اشرف شهریار

منبع: نامه شماره ۱۴۰۰۰۴۹۰۱۰۱۲۰۰۵۰۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸


قبل از پذیرش صدور اجرائیه

۱- در قرارداد به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره شده باشد.

۲- قرارداد بانکی ارائه شده به دفترخانه لزوماً باید حاوی مبلغ باشد. (ذکر مبلغ تسهیلات الزامی است).

۳- قرارداد بانکی ارائه شده توسط بانک، تکمیل و فاقد هرگونه جای خالی باشد.

۴- هرگونه الحاق قرارداد به قرارداد اصلی ممنوع است مگر اینکه در قرارداد الحاقی تمامی شرایط از جمله امضاء طرفین (متعهد/ متعهدین، متعهدله) به صورت کامل رعایت شده باشد.

۵- نکته بسیار مهم در پذیرش درخواست اجرائیه مربوط به قراردادهای بانکی، عدم وجود مغایرت فی‌مابین تعداد و امضاهای متعهد / متعهدین و متعهدله می‌باشد که در صورت مشاهده مغایرت باید از پذیرش تقاضا خودداری گردد.

۶- در فرم تقاضای اجرائیه که توسط بانک تکمیل و به دفترخانه ارائه می‌گردد؛ ذکر مبلغ تسهیلات، وجه التزام (خسارت تأخیر تأدیه) و نرخ سود ضروری است.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند حین صدور اجرائیه اسناد رهنی و پذیرش تقاضانامه قراردادهای بانکی قید موارد مذکور را بررسی و در صورت عدم قید آن، نسبت به عودت تقاضانامه جهت اصلاح اقدام نمایند.

قراردادهای بانکی که صحیح تنظیم نشده باشد قابلیت پذیرش نداشته و برای پیگیری مطالبات مربوط به آن باید از طریق مراجع قضایی اقدام شود.

برگرفته از دستورالعمل اجرای رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور

اجرائیه قرارداد داخلی بانکی نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای (حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در عقود مشارکتی) بانک مرکزی


تقاضای صدور اجرائیه

از منو «خدمات ثبتی» وارد قسمت «خدمات اجرا» و سپس «تقاضانامه صدور سایر انواع اجرائیه» شوید.

اجرائیه قرارداد داخلی بانکی

در صفحه جدید، با ۳ گزینه مواجه خواهیم شد:

 1. جستجو یا ویرایش تقاضانامه‌های اجرائیه قبلی
 2. ایجاد تقاضانامه جدید
 3. رفع نقص تقاضانامه اجرائیه ارسال شده مطابق با هامش اداره اجرا

تقاضانامه صدور سایر انواع اجرائیه

گزینه «ایجاد تقاضانامه جدید» و در فیلد «نوع اجرائیه»، گزینه مورد نظر را انتخاب کرده و روی گزینه «ایجاد تقاضانامه» کلیک کنید.

نوع اجرائیه (اجرائیه قرارداد داخلی بانکی)

نوع اجرائیه قرارداد بانکی

وارد محیط اصلی خواهید شد:

واحد ثبتی دریافت کننده تقاضانامه اجرائیه و علت تقاضای صدور اجرائیه

در صفحه «اطلاعات اصلی»، باید «واحد ثبتی دریافت کننده تقاضانامه اجرائیه» را انتخاب و «علت تقاضای صدور اجرائیه» را وارد کنید.

واحدهای ثبتی قابل انتخاب، مطابق تصویر ذیل است که در خصوص قراردادهای بانکی، برای تهران گزینه اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران صحیح است؛ ← در خصوص سایر شهرها، واحد اجرای شهر خود را انتخاب کنید:

واحدهای ثبتی

 • اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران: تخلیه، شارژ آپارتمان، عوارض شهرداری، نیابت و…
 • اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران: قرارداد بانکی (قراردادهای عادی بانک‌ها)
 • اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران: اسناد رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی
 • اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران: چک بلامحل
 • اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران: مهریه

در فیلد «علت تقاضای صدور اجرائیه»، علت تقاضای صدور اجرائیه را بنویسید. مثلاً: عدم ایفای تعهدات از سوی متعهد و ضامنین


در صفحه «اشخاص» با کلیک بر روی گزینه «+» اطلاعات را وارد کنید:

اشخاص تقاضانامه اجرائیه صادره توسط دفترخانه

سمت اشخاص، حسب مورد، آیتم‌های ذیل است:

متعهد

در صورت عدم امکان تطابق با پایگاه ثبت احوال و فراخوانی اطلاعات از سامانه ثبت احوال، به جهت جلوگیری از بروز مشکل و ممانعت سیستم از ادامهٔ مراحل، اطلاعات فردی و سجلی متعهد را به صورت دستی و بدون فراخوانی از ثبت احوال وارد نمایید.

اگر شخص وارد شده، دارای ثنا بود، در انتهای نشانی بنویسید: (دارای حساب کاربری ثنا می‌باشد)

متقاضی (متعهدله) و وکیل و نماینده و … وی باید دارای حساب کاربری ثنا باشند.

در صورت فوت متعهد قراردادهای بانکی، معرفی ورثه و ارائه گواهی انحصار وراثت بر عهده بانک است و در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی متوجه دفاتر اسناد رسمی نخواهد بود. بانک می‌تواند تقاضای خود را علیه تعدادی از ورثه مطرح نموده و در پذیرش چنین تقاضایی منعی متصور نیست.

نکته: اگر متعهدله از آن دسته بانک‌هایی بود که در بانکی دیگر ادغام شده (مثلاً بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان، بانک مهر اقتصاد، بانک قوانین و مؤسسه اعتباری کوثر که در بانک سپه ادغام شده‌اند) باید به صورت «بانک انصار (ادغام شده در بانک سپه)» وارد شود. در این حالت، صفحات قرارداد باید حاوی مهر هر دو بانک (در این مثال بانک انصار و بانک سپه) باشد. (با شناسه ملی و مشخصات بانک سپه)

نکته: اسامی مدیران شرکت متعهد الزامی نیست. اسامی مدیران زمانی الزامی است که شرکت منحله  و دارای «مدیر تصفیه» باشد؛ که در این صورت باید «مدیر تصفیه» اضافه و آدرس وی از «روزنامه آگهی تصفیه» استخراج و درج شود.

کدپستی و نشانی را بدون بازیابی نشانی از شرکت پست، مطابق آنچه در قرارداد داخلی بانک قید شده، وارد کنید.

چنانچه مدیونین دارای نشانی‌های متعدد باشند، بطور کامل و جامع وارد شود. تمامی آدرس‌های مندرج در قرارداد بانکی – به هر تعداد که باشد – باید هنگام وارد کردن مشخصات متعهد / متعهدین ذکر گردد؛ این امر جهت ابلاغ اجرائیه از طرف ادارات اجرا حائز اهمیت فراوان است.

نوع نشانی: متن سند (منظور از سند، قرارداد داخلی بانک است)

نشانی

نکته: اگر متعهد در قید حیات نبود، ورثه متعهد را باید وارد کنید. اعلام اسامی ورثه (ارائه برگ انحصار وراثت بر عهده متعهدله است). آدرس‌های وراث متعهد را همان آدرس متعهد، طبق قرارداد داخلی بانک وارد کنید.

نکته: اگر متعهد در قرارداد داخلی بانک، فاقد نشانی بود، وظیفه اعلام نشانی وی بر عهده متعهدله است؛ در این صورت باید گزینه «اعلامی متعهدله» انتخاب شود. در خصوص شرکت‌ها، اگر در قرارداد داخلی بانک، فاقد نشانی بودند، ترجیحاً نشانی بر اساس نشانی مندرج در «سامانه جامع پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی» به نشانی «https://ilenc.ssaa.ir» باشد.


در صفحه «اطلاعات اسناد مرتبط» با کلیک بر روی گزینه «+» اطلاعات را وارد کنید:

مستندات صدور تقاضانامه اجرائیه صادره توسط دفترخانه

 • نوع سند: قرارداد بانکی
 • شماره سند: شماره قرارداد داخلی بانک
 • تاریخ سند: تاریخ قرارداد داخلی بانک
 • بانک: بانک
 • مبلغ وام: طبق قرارداد داخلی بانک
 • واحد پولی: طبق قرارداد داخلی بانک
 • نرخ خسارت تأخیر:

نکته: در صورتی که قرارداد متممی یا الحاقیه‌ای وجود دارد، با کلیک بر روی +، آن را هم اضافه می‌کنیم. در این حالت در ادامه شماره سند، حسب مورد عبارت (متمم) و یا (الحاقیه) را اضافه کنید.

نکته: اگر قرارداد در بانکی تنظیم شده بود که در بانکی دیگر ادغام شده (مثلاً بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان، بانک مهر اقتصاد، بانک قوانین و مؤسسه اعتباری کوثر که در بانک سپه ادغام شده‌اند) باید فیلد «بانک» را طبق بانک اولیه (مثلاً بانک انصار) انتخاب کنید.


در صفحه «موضوعات لازم‌الاجرا» با کلیک بر روی گزینه «+» اطلاعات را وارد کنید:

موضوعات لازم الاجرای تقاضانامه اجرائیه صادره توسط دفترخانه

موضوع لازم‌الاجراء مبلغ واحد اندازه گیری تاریخ مبنای محاسبات خسارت شرح
اصل طلب
سود
خسارت تأخیر تأدیه فیلد اجباری
خسارت تأخیر روزانه فیلد اجباری
حق‌الوکاله
کارمزد
 • نوع موضوع لازم‌الاجرا: حسب مورد (اصل طلب – سود – خسارت تأخیر تأدیه – خسارت تأخیر روزانه – حق‌الوکاله – کارمزد)
 • مبلغ: طبق قرارداد داخلی بانک
 • واحد اندازه گیری: طبق قرارداد داخلی بانک
 • تاریخ مبنای محاسبات خسارت:
 • شرح: ضروری نیست.

با توجه به متن تقاضانامه نسبت به پرکردن فیلدهای مربوطه اقدام نموده و هرکدام از اقلام که در تقاضانامه بدان اشاره نشده است و یا پرکردن آن فیلد اجباری نیست با گذاشتن صفر «۰» از آن عبور نمایید.

نکته: در صورتی که تقاضا بابت اصل طلب باشد، وارد کردن مبلغ مربوطه در قسمت موضوعات لازم‌الاجراء الزامی است.

نکته: فیلد سود را با توجه به مبلغ اعلامی بانک در تقاضانامه وارد کنید.

نکته: در مبنای خسارت تأخیر تأدیه، ملاک، تاریخ مندرج در تقاضانامه بانک است. در قسمت شرح نرخ خسارت تأخیر تأدیه، می‌توانید عبارت «طبق متن قرارداد» را وارد نمایید.

نکته:  خسارت تأخیر تأدیه به صورت روزانه (خسارت تأخیر روزانه) الزامی ندارد؛ بعد از صدور اجرائیه طبق تبصره ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرا، محاسبه خسارت با اداره ثبت می‌باشد.


در صفحه «متن تقاضانامه» چیزی وارد نکنید! تقاضانامه در فرم مخصوص تهیه و پیوست خواهد شد.

تقاضانامه صدور اجرائیه قرارداد بانکی

متن تقاضانامه صدور اجرائیه (قرارداد بانکی)

متن تقاضانامه (مندرجات سند) همواره خالی باشد


در صفحه «پیوست‌ها» مدارک مورد نیاز را پیوست تقاضانامه کنید. دقت کنید در هر صفحه، ۵ آیتم نمایش داده می‌شود و مابقی پیوست‌ها به صفحات بعدی منتقل خواهد شد.

مدارک مورد نیاز تقاضای صدور اجرائیه (قرارداد بانکی)

مدارکی که باید به کمک گزینه «فایل» پیوست شوند:

 • تمام صفحات قرارداد بانکی ← ممهور به مهر «پذیرش اجرا شد» به رنگ قرمز (قبل از اسکن مهر کنید)
 • تقاضانامه صدور اجرائیه ← ممهور به مهر «پذیرش اجرا شد» به رنگ قرمز (قبل از اسکن مهر کنید)
 • وکالت‌نامه (زمانی که وکیل، مسئول پیگیری و به نیابت از بانک پیگیر روند اجرایی می‌باشد)
 • روزنامه رسمی و شناسنامه هویتی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی (در صورتی که متعهد شخص حقوقی بود)
 • سایر مدارک

مدارک مورد نیاز اجرائیه قرارداد داخلی بانکی

 • شماره مدرک: منظور شماره خود مدرک (مثلاً شماره کارت ملی) نیست. به ترتیب درج، شماره ۱، ۲، ۳ الی آخر بزنید.
 • تاریخ مدرک: می‌توانید گزینه «تاریخ ندارد» را انتخاب کنید.
 • نوع اصلی سند یا پیوست: غیرفعال
 • نوع فرعی: منظور نوع مدرک است. قرارداد بانکی و سایر مدارک، هرکدام عنوان جداگانه دارند.
 • جلد پرونده: ضروری نیست.
 • سایر اطلاعات: ضروری نیست. مثلاً می توانید نوع مدرک پیوست شده را بنویسید.

نکته: به جز قرارداد بانکی، تمام مدارک باید تحت نوع فرعی «سایر مدارک» پیوست شوند. برای این مدارک به منظور سهولت در کار کارشناسان اداره اجرا، در فیلد «شماره مدرک» علاوه بر شماره، نوع آن را هم در پرانتز وارد کنید. به عنوان مثال برای تقاضانامه بنویسید: ۱ (تقاضانامه) و یا در فیلد سایر اطلاعات، نوع آن را وارد کنید.

نکته: اگر متعهد قراردادهای بانکی «شخص حقوقی» باشد، ارائه آگهی‌های تأسیس شرکت و تغییرات حسب مورد جهت بررسی تعداد صاحبان مجاز امضاء و تطابق با امضاهای ذیل قرارداد الزامی است. (روزنامه رسمی)

نکته: پیوست کردن تصویر پشت کارت ملی و یا رسید کارت ملی هوشمند، ضرورتی ندارد.

حداکثر سایز هر مدرک: ۱ مگابایت، حداقل رزولوشن ۱۰۰ dpi

مهر پذیرش اجرا شد

نمونه مهر پذیرش اجرا شد در ابعاد ۴ در ۱٫۵ به رنگ قرمز

نکته: اگر قرارداد بانکی قبلاً توسط دفترخانه دیگری ممهور به مهر «پذیرش اجرا شد» بود، ابتدا باید در تمام صفحات و در کنار مهر دفترخانه دیگر نوشته شود: مهر دفترخانه … زائد می‌باشد و سپس مجدداً مهر «پذیرش اجرا شد» دفترخانه خود را بزنید.


صفحه «هزینه‌ها»

عملیات پرداخت هزینه تقاضای صدور اجرائیه (قرارداد بانکی)

پس از کلیک بر روی «شروع عملیات پرداخت هزینه»، اطلاعات به دستگاه POS ارسال خواهد شد.

در غیر این صورت، در دستگاه POS کارت کشیده و بعد از ورود به گزینه «پرداخت سازمان ثبت»، شناسه قبض پرداخت را دستی وارد و پرداخت کنید.

پس از پرداخت، اطلاعات به صورت خودکار در صفحه هزینه‌ها بارگزاری خواهد شد. اگر اعمال نشده بود، مجدداً وارد قسمت «شروع عملیات پرداخت هزینه» شوید تا اطلاعات تراکنش اعمال شود.


صفحه «تأیید و ارسال»

ارسال تقاضای صدور اجرائیه (قرارداد بانکی) به اداره اجرا

اخذ اثر انگشت متقاضی یا نماینده قانونی وی.

و در نهایت «تأیید نهایی و ارسال به اداره اجرا» که نیاز به توکن دارد. پس از تأیید، گزینه «چاپ نهایی تقاضانامه اجرائیه» فعال شده که باید آن را چاپ کرده و پس از مهر و امضاء تحویل متقاضی دهید.

بعد از این مرحله، متقاضی پس از دریافت پیامکی حاوی شماره پرونده اجرائیه (که اداره اجرا به آن اختصاص خواهد داد) با مراجعه به سایت نوبت دهی اداره اجرا و اخذ نوبت، با اصل مدارک به اداره دوم اجرای اسناد رسمی مراجعه کند.


مشاهده روند رسیدگی پرونده اجرایی از طریق پیگیری پرونده اجرا


سامانه نوبت دهی ادارات اجرای شهر تهران سامانه نوبت دهی ادارات اجرای شهر تهران


نشانی اداره دوم اجرای اسناد رسمی: تهران، خیابان انقلاب، چهارراه ولیعصر، نبش خیابان برادران مظفر، پلاک ۹۱۹


«این صفحه با کسب تجربه‌ای جدید، بروزرسانی خواهد شد»