تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ابلاغ شد

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۵ دقیقه

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ابلاغ شد

شماره : ۹۴/۷۷۰۶۹

تاریخ : ۹۴/۵/۱۲

معاون محترم امور اسناد

مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها

سلام علیکم

احتراما بدینوسیله “تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی” به شماره ۹۴/۷۷۸۱۱ مورخ ۹۴/۰۵/۱۲ که به تایید و امضای جناب آقای دکتر تویسرکانی ، معاون محترم رئیس قوه قضائیه و ریاست عالی سازمان رسیده است ، جهت اجرا ، ابلاغ می گردد.

هاشم کارگر

مدیرکل دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل

ادامه مطلب را مطالعه کنید

شماره : ۹۴/۷۷۸۱۱

تاریخ: ۹۴/۵/۱۲

بسمه تعالی

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

پیرو بخشنامه ۹۰/۸۹۲۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مورد تجدیدنظر قرار گرفته به شرح زیر ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ در کلیه دفاتر اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود.

معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره کل امور اسناد و سردفتران ، دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی ، ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها و ادارات ثبت وظیفه نظارت بر حسن اجرای این مصوبه را بر عهده خواهند داشت.

الف – اسناد مالی (موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت)

یک: اسناد رهنی ، با حق استرداد و ذمه

ردیف مبلغ سند تعرفه
۱-۱ تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً ۶۰۰.۰۰۰ ریال
۱-۲ تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۷ در هزار
۱-۳ تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال ۵ در هزار
۱-۴ تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۳ در هزار
۱-۵ تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال ۲ در هزار
۱-۶ تا مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۱ در هزار
۱-۷ تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد سه میلیارد ریال ۰.۷ در هزار
۱-۸ تا مبلغ ده میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال ۰.۵ در هزار
۱-۹ تا مبلغ بیست میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال ۰.۳ در هزار
۱-۱۰ تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد بیست میلیارد ریال ۰.۲ در هزار
۱-۱۱ بیش از صد میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال ۰.۰۴ در هزار

دو: اسناد اموال منقول: (بهای وسایل نقلیه بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی)

ردیف مبلغ سند تعرفه
۲-۱ تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً ۳۰۰.۰۰۰ ریال
۲-۲ تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال ۳۰ در هزار
۲-۳ تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۵ در هزار
۲-۴ تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۳ در هزار
۲-۵ بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۱ در هزار

سه:اسناد معاملات غیرمنقول و پیش فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی و سایر اسناد مالی

ردیف مبلغ سند تعرفه
۳-۱ تا مبلغ دو میلیون ریال مقطوعاً ۶۰۰.۰۰۰ ریال
۳-۲ تا مبلغ ده میلیون ریال نسبت به مازاد دو میلیون ریال ۱۵۰ در هزار
۳-۳ تا مبلغ پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۱۰۰ در هزار
۳-۴ تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال ۵۰ در هزار
۳-۵ تا مبلغ دویست میلیون ریال نسبت به مازاد صد میلیون ریال ۳۰ در هزار
۳-۶ تا مبلغ پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ۱۰ در هزار
۳-۷ تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال ۴ در هزار
۳-۸ بیش از مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ۲ در هزار

ب – اسناد غیرمالی (موضوع ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت)

ردیف مبلغ سند تعرفه
۱ وکالت نامه هایی که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی نباشد. ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۲ وکالت نامه هایی که برای فروش ملک و یا صلح سرقفلی باشد. ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۳ تنفیذنامه ، رضایت نامه ، اقرارنامه ، تعهدنامه ، متمم قرارداد ، اقاله ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۴ تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیرمنقول مانند زمین،آب و قطعه تفکیکی ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۵ تعهدنامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آنها تنظیم می شود. ۲۰۰.۰۰۰ ریال
۶ وقف نامه ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۷ وصیت نامه ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۸ صلح دعاوی و قراردادهای غیرمالی ۶۰۰.۰۰۰ ریال
۹ تعویض یا ضم وثیقه ۸۰۰.۰۰۰ ریال
۱۰ سایر اسناد غیرمالی ۳۰۰.۰۰۰ ریال

ج – سایر خدمات ثبتی

ردیف مبلغ سند واحد تعرفه
۱ فک رهن یا فسخ سند – ۴۰۰.۰۰۰ ریال
۲ صدور اجرائیه هر برگ A4 300.000 ریال
۳ صدور اخطاریه هر نفر ۱۰۰.۰۰۰ ریال
۴ امور مربوط به قبوض سپرده هر برگ ۱۰۰.۰۰۰ ریال
۵ تهیه رونوشت از ثبت دفتر هر برگ ۲۰۰.۰۰۰ ریال
۶ تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل هر برگ ۱۰.۰۰۰ ریال
۷ تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفترخانه هر برگ ۵۰.۰۰۰ ریال
۸ تصدیق مطابقت فتوکپی با اصل اسناد مالکیت (موضوع بند ۲۹۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی) در صورتی که توسط ذی نفع تهیه گردد. هر برگ ۲۰.۰۰۰ ریال
۹ صدور گواهی علت عدم ثبت سند (موضوع بند ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی) – ۳۰۰.۰۰۰ ریال
۱۰ ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ در حاشیه سند و ملاحظات دفتر – ۲۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱ گواهی امضاء هر امضاء ۲۰۰.۰۰۰ ریال
۱۲ استعلام از سازمان ثبت و یا سایر ادارات و پاسخ به استعلامات هر نسخه ۱۰۰.۰۰۰ ریال

تبصره ۱ – پرداخت حق التحریر ، قیمت اوراق ، قبوض اقساطی و هزینه پست ، بالمناصفه به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد.

تبصره ۲ – در صورتی که متعهد سند بیش از ۲ نفر باشند به ازای هر نفر مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حق التحریر اضافه می شود.

تبصره ۳ – چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حق التحریر سند افزوده می شود ؛ مگر در صورتی که اضافه شدن برگ های سند در نتیجه افزایش متعهدین ، منطبق با تبصره ۲ باشد.

تبصره ۴ – حق التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه ، مطابق حق التحریر سند انتقال مالکیت آن می باشد.

تبصره ۵ – اسناد اشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر ، تنظیم و ثبت می گردد. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز خواهد رسید.

تبصره ۶ – تعرفه های مقرر در این بخشنامه تا تصویب تعرفه جدید ، هر یک سال پس از اجرا ، به میزان ده درصد افزایش می یابد.

تبصره ۷ – دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می نمایند.

احمد تویسرکانی

معاون رئیس قوه قضائیه و

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی


این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
error: کلیک راست ممنوع! لطفاً کپی نکنید