پذیرش ده درصد پرداختی به کانون به عنوان هزینه قابل قبول

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه

رأی شماره ۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۰۷۰/۳۳۳۱۹ – ۱۳۸۱/۶/۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم پذیرش ده درصد وجوه پرداختی از محل حق التحریر برای حق عضویت به حساب کانون سردفتران [و دفتریاران] به عنوان هزینه قابل قبول

رأی شماره 917 مورخ 1397/3/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 211/2070/33319 - 1381/6/9 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم پذیرش ده درصد وجوه پرداختی از محل حق التحریر برای حق عضویت به حساب کانون سردفتران [و دفتریاران] به عنوان هزینه قابل قبول

منبع: روزنامه رسمی شماره ۲۱۳۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳

تصویر کامل رأی و بخشنامه باطل شده در ادامه مطلب

 

رأی شماره 917 مورخ 1397/3/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 211/2070/33319 - 1381/6/9 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم پذیرش ده درصد وجوه پرداختی از محل حق التحریر برای حق عضویت به حساب کانون سردفتران [و دفتریاران] به عنوان هزینه قابل قبول

رأی شماره ۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۱۱/۲۰۷۰/۳۳۳۱۹ – ۱۳۸۱/۶/۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم پذیرش ده درصد وجوه پرداختی از محل حق التحریر برای حق عضویت به حساب کانون سردفتران [و دفتریاران] به عنوان هزینه قابل قبول


 

بخشنامه ۲۱۱/۲۰۷۰/۳۳۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی دفاتر اسناد رسمی که به موجب رأی شماره ۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد

بخشنامه 211/2070/3319 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی دفاتر اسناد رسمی که به موجب رأی شماره 917 مورخ 1397/3/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد

بخشنامه ۲۱۱/۲۰۷۰/۳۳۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی دفاتر اسناد رسمی که به موجب رأی شماره ۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد

دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.