شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۴ دقیقه

شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا

شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی

در اجرای بند ب اصلاحی ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ مفاد شیوه نامه به شرح زیر می باشد:

ماده ۱- پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء از طریق دفاتر اسناد رسمی مطابق بندهای ذیل انجام می پذیرد.
۱-۱- در کلیه مواردی که صدور اجرائیه طبق قوانین و مقررات با اداره ثبت محل می باشد، یا موضوع درخواست اجرائیه قبوض اقساطی است، متقاضی صدور اجرائیه باید درخواست خود را به انضمام مدارک و مستندات مرتبط حسب مورد به یکی از دفاتر اسناد رسمی تعیین شده در این شیوه نامه ارائه نماید. سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده مکلف است با رعایت شرایط قانونی پذیرش صدور اجرائیه، نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و ظرف ۴۸ ساعت از طریق سامانه مذکور جهت صدور اجرائیه به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصل مدارک و مستندات را به متقاضی عودت نماید.
تبصره ۱: اصل قبوض اقساطی، چک، برگ وثیقه انبارهای عمومی، اسناد، قراردادها و آراء مستند صدور اجرائیه پس از ممهور شدن به مهر «پذیرش اجرا شد» به بستانکار مسترد می گردد.
۲-۱- ادارات و شعب اجراء مکلفند تقاضانامه صدور اجرائیه و مدارک و مستندات ارسالی توسط دفاتر اسناد رسمی را بررسی و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی و صدور اجرائیه اقدام نمایند و در صورت مشاهده هرگونه نقص در مدارک و مستندات ارسالی یا احراز عدم صلاحیت متقاضی برای درخواست صدور اجرائیه مراتب را از طریق سامانه به دفترخانه مربوط اعلام نموده در این صورت دفترخانه باید ظرف ۲۴ ساعت حسب مورد نسبت به رفع نقص اقدام نموده و یا مراتب را از طریق پیامک به متقاضی اعلام نماید.
۳-۱- ارائه هرگونه درخواست و پیگیری اقدامات اجرائی توسط طرفین پرونده صرفاً با استفاده از کد رهگیری پرونده از طریق پورتال سازمان یا دفترخانه مربوط امکان پذیر خواهد بود و در صورت پیگیری از طریق مراجعه به دفترخانه سردفتر مکلف است ظرف ۲۴ ساعت تقاضای ذینفع را از طریق سامانه به اداره یا شعبه اجرای مربوط ارسال نماید. تبصره – در مواردی که مطابق آئین نامه اجراء ذینفع نسبت به اقدامات اجرائی اعتراض داشته باشد باید در مهلت مقرر اعتراض خود را به دفترخانه مربوط تسلیم نماید و سردفتر مکلف است فوراً اعتراض را به اداره اجرا به طریق الکترونیک ارسال نماید، تاریخ ثبت اعتراض در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ملاک عمل اداره اجرا می باشد، لیکن در موارد ضروری که به علت ضیق وقت بیم تضییع حق معترض می رود، ارائه درخواست به ادارات اجرا بلامانع است.
۴-۱- حق الزحمه ارائه خدمات سردفتر بابت پذیرش صدور اجرائیه اسناد لازم الاجراء و سایر خدمات تبعی، مطابق تعرفه خدمات برون سپاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. ضمناً چنانچه در راستای اجرای قسمت اخیر بند ۱-۲ نیاز به رفع نقصی باشد که ناشی از اشتباه سردفتر است نه متقاضی، سردفتر حق دریافت هیچگونه هزینه مجدد را نخواهد داشت.
۵-۱- سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند ظرف مواعد فوق الذکر نسبت به پذیرش تقاضای صدور اجرائیه اقدام و در صورت امتناع از پذیرش به هر علت، مراتب را با ذکر دلیل موجه کتباً به متقاضی اعلام نماید که در غیر اینصورت تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
۶-۱- در کلیه اسناد رهنی که به علل مندرج در مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ الی ۱۱۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی؛ امکان استیفای مطالبات بستانکار از محل مورد وثیقه، مقدور نباشد عملیات اجرایی به موجب همان اجراییه سند رهنی، مطابق مقررات اجرای اسناد ذمه ای قابل تعقیب و از شمول مقررات این شیوه نامه خارج می باشد.
۷-۱- طرفین پروندهای جاری اجرا جهت ارائه هرگونه درخواست های بعدی مکلفند با اعلام شماره مکانیزه پرونده اجرا به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه فرمایند.
۸-۱- در تکمیل تقاضانامه های درخواست پذیرش صدور اجرائیه رعایت نکات ذیل ضروری است:
الف- در فرم تقاضانامه، متقاضی باید مشخصات هویتی خود شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، و محل صدور، تاریخ تولد، کد ملی و نیز مشخصات هویتی متعهدین سند برابر سند مورد تقاضای اجرائیه و محل اقامت خود و محل اقامت متعهدین مندرج در اسناد مربوطه و موضوع مورد تقاضا (موضوع لازم الاجرا) و مشخصات مستند صدور اجرائیه از قبیل شماره چک، بانک صادرکننده یا شماره سند مورد تقاضا، شماره دفترخانه و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه (صرف معرفی ورثه کفایت می کند و نیازی به ارائه گواهی حصر وراثت نمی باشد) را قید نماید.
ب- چنانچه بستانکار بانک یا مراجعی هستند که حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را دارند، علاوه بر قید اصل طلب و سود، میزان خسارت تأخیر تأدیه را نیز تا روز درخواست و از تاریخ درخواست به بعد، طبق مقررات تصریح نمایند.
ج- میزان حق بیمه و حق الوکاله (در صورت تعلق) در تقاضانامه قید شود.

دریافت فایل شیوه‌نامه پذیرش

 • پذیرش تقاضای صدور اجرائیه چک
 • اجراییه وصول هزینه‌های مشترک آپارتمانها
 • اجرائیه وصول هزینه‌های مشترک شرکت شهرکهای صنعتی
 • اجراییه عوارض شهرداری
 • اجرائیه قراردادهای عادی بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز غیربانکی و صندوق تعاون
 • اجراییه مربوط به آراء هیأت داوری بورس اوراق بهادار
 • اجرائیه اسناد عادی اعطای تسهیلات اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستائی، تولید و صندوق تعاون روستائی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستائی و فرش
 • اجراییه وصول مطالبات شرکت فرودگاهی و ناوبری هوائی ایران
 • اجرائیه قبوض اقساطی
 • اجراییه تخلیه فروشگاهها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی
 • اجرائیه وصول مطالبات و پرداختهای خسارت بیمه‌گر
 • اجراییه وصول مطالبات و پرداختهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی
 • اجرائیه مهریه مندرج در سند ازدواج ثبت شده در دفاتر کنسولگری خارج از کشور
 • اجراییه برگ وثیقه انبارهای عمومی
 • اجرائیه آب بها، آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت نیرو
 • اجراییه وصول بهاء برق
 • اجرائیه بهاء تلفن، گاز، فاضلاب، آب و برق
شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی
این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.