دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۷ دقیقه

دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ادامه مطلب

دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

دستورالعمل نقل و انتقال سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

دستورالعمل‌هایی که در ادامه می‌آید، دستورالعمل‌های سابق هستند که کان لم یکن شده‌اند:

دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی که «کن لم یکن» شده است

دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی

به موجب دستورالعمل شماره ۱۴۰۳/۲۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کن لم یکن شده است

 

دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی

به موجب دستورالعمل شماره ۱۴۰۳/۲۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کن لم یکن شده است

دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی

به موجب دستورالعمل شماره ۱۴۰۳/۲۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کن لم یکن شده است

دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی

به موجب دستورالعمل شماره ۱۴۰۳/۲۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کن لم یکن شده است

دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی

به موجب دستورالعمل شماره ۱۴۰۳/۲۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کن لم یکن شده است


دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه‌های بلاتصدی سال ۱۳۹۲ که «کن لم یکن» شده است

دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی

این دستورالعمل به موجب نامه ۱۴۰۰/۱۹۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ مدیرکل امور اسناد و سردفتران «کل لم یکن» شده است.

دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی

این دستورالعمل به موجب نامه ۱۴۰۰/۱۹۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ مدیرکل امور اسناد و سردفتران «کل لم یکن» شده است.

دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی

این دستورالعمل به موجب نامه ۱۴۰۰/۱۹۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ مدیرکل امور اسناد و سردفتران «کل لم یکن» شده است.

دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی

این دستورالعمل به موجب نامه ۱۴۰۰/۱۹۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ مدیرکل امور اسناد و سردفتران «کل لم یکن» شده است.


دستورالعمل تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی

این دستورالعمل به موجب نامه ۱۴۰۰/۱۹۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ مدیرکل امور اسناد و سردفتران «کل لم یکن» شده است.

کد ۹۸۰ -الف – بدین وسیله «دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی» به شماره ۹۲/۱۹۸۴۶۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ که به تأیید و امضای جناب آقای دکتر تویسرکانی معاون محترم رئیس قوه قضائیه و ریاست عالی سازمان رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بخشنامه شماره ۹۲/۱۹۸۴۶۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی

شماره ۹۱/۱۹۸۰۵۱ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

کد ۹۸۰-ب- نظر به اینکه پس از تأسیس دفتر اسناد رسمی بر اساس معیارهای قانونی، تعطیلی دائم آن مغایر مقررات بوده و هم اکنون تعداد زیادی از دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور توسط کفیل اداره می گردند و مداومت اداره این دفاتر توسط کفیل ارائه خدمات ثبتی را مواجه با مشکلات عدیده ای نموده است، لذا به منظور بهبود ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی و پاسخگویی به تقاضای سردفترانی که ادامه خدمت آنها در محل فعلی متعذر بوده و متقاضی انتقال به دفتر بلاتصدی محل دیگری می باشند مطابق ضوابط آتی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده ۱- دفتر اسناد رسمی بلاتصدی به دفترخانه ای اطلاق می شود که سردفتر آن به علت انتقال، سلب صلاحیت، لغو ابلاغ، انفصال دائم، استعفا، از کارافتادگی، بازنشستگی یا فوت، از شغل سردفتری اسناد رسمی منفک شده و اعمال ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی درباره آن در جریان نباشد.

ماده ۲- سردفتران اسناد رسمی در موارد زیر می توانند انتقال به دفترخانه بلاتصدی حوزه ثبتی دیگر را درخواست نمایند:

الف- در صورتی که سردفتر، همسر یا فرزندان تحت کفالت وی پس از اشتغال وی به سردفتری اسناد رسمی دچار بیماری صعب العلاج یا معلولیت گردند؛ به گونه ای که طبق گواهی پزشکی قانونی استان مبدأ، درمان یا استفاده از خدمات ضروری در محل اشتغال مقدور نباشد. در آن مورد باید گواهی پزشکی قانونی دال بر معلولیت یا بیماری صعب العلاج افراد مذکور با تصریح به تاریخ حدوث آن و ضرورت اقامت دائم فرد بیمار یا معلول در مقصد ارائه شود.

تبصره- چنانچه استفاده از خدمات درمانی و مراقبتی به صورت مراجعات نوبتی و معاینات دوره ای مقدور باشد، انتقال سردفتر مشمول این بند نخواهد بود. درخواست های مشمول این بند در هیأت موضوع ماده ۵ آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مطرح و نظر مشورتی هیأت در گزارش مربوط درج می گردد.

ب- سردفتران اناثی که با کارکنان رسمی یا پیمانی دولت یا نهادهای وابسته به دولت شاغل در خارج از محل استقرار دفترخانه مربوط برای اولین بار ازدواج دائم نموده و تقاضای انتقال زوج به محل اشتغال سردفتر، مورد مخالفت بالاترین مقام دستگاه مربوط در استان قرار گرفته باشد.

ج- در مواردی که همسر سردفتر اناث، کارمند رسمی با پیمانی دولت یا نهادهای وابسته به دولت بوده و حسب ضرورت شغلی و بدون درخواست شخصی، از سوی دستگاه مربوط به خارج از حوزه ثبتی محل استقرار دفترخانه منتقل شود و این موضوع به تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط در استان رسیده باشد.

د- چنانچه سردفتر متقاضی انتقال از شهر مرکز استان به شهرستانهای استان و همچنین انتقال از حوزه ثبتی درجه بالاتر به حوزه ثبتی درجه پایین تر بوده، در صورتی که استان مقصد به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برخوردارتر از استان مبدأ نباشد.

هـ- هرگاه سردفتر متقاضی انتقال از کلانشهرها و تهران، ری و شمیرانات به سایر حوزه های ثبتی سراسر کشور باشد، ضمناً چنانچه سردفتر شاغل در استان تهران متقاضی انتقال به حوزه ثبتی هم تراز در استان دیگری باشد نسبت به سایر متقاضیان در اولویت قرار دارد.

و- در صورتی که دفاتر بلاتصدی یک حوزه ثبتی فاقد متقاضی مشمول بندهای فوق باشد، سردفتران با سابقه سردفتری بیش از پنج سال در حوزه های ثبتی درجه ۵ و ۶ و بیش از هفت سال در حوزه های ثبتی درجه ۳ و ۴ بیش از هشت سال در حوزه های ثبتی درجه ۲ و بیش از ده سال در حوزه های ثبتی درجه ۱ می توانند انتقال به دفترخانه بلاتصدی حوزه ثبتی هم تراز را درخواست کنند. چنانچه سردفتر متقاضی انتقال دارای سابقه محکومیت به مجازات های انتظامی درجه ۲ تا ۴ یا اعمال تبصره ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران باشد به ازای هر یک ماه انفصال، یک سال به مدت های مذکور افزوده می شود.

ماده ۳- پس از وصول تقاضای سردفتر، اداره کل امور اسناد و سردفتران در صورت انطباق آن با ضوابط این دستورالعمل فهرست دفاتر بلاتصدی حوزه ثبتی مقصد را به تفکیک شهر محل استقرار هر دفترخانه تهیه و با توجه به آمار جمعیت میزان معاملات و متوسط درآمد حق التحریر ماهانه دفاتر فعال هر شهر، سابقه فعالیت دفترخانه مبدأ و با کسب نظر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان های مبدأ و مقصد، اولویت انتصاب سردفتر متقاضی انتقال را در یکی از دفترخانه های بلاتصدی آن حوزه به معاون امور اسناد پیشنهاد می نماید. معاون امور اسناد پس از بررسی نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم به رئیس سازمان گزارش خواهد نمود.

ماده ۴- پذیرش تقاضای سردفتر در هر حال منوط به وجود دفترخانه بلاتصدی در حوزه ثبتی مقصد است چنانچه در حوزه ثبتی مقصد شهرهای مختلف وجود داشته و در هر شهر دفاتر بلاتصدی متعدد وجود داشته باشد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اولویت فعال شدن هریک از آنها را به اداره کل امور اسناد و سردفتران پیشنهاد می نماید.

ماده ۵- انتقال سردفتر در هیچ شرایطی نباید موجب توقف ارائه خدمات ثبتی در شهر مبدأ شود. چنانچه شهر مبدأ با توجه به جمعیت و میزان معاملات، ظرفیت فعالیت تمام وقت یک دفترخانه را نداشته باشد، انتقال سردفتر، ابلاغ مأموریت هفتگی یکی از سردفتران متقاضی، برای خدمت در شهر مبدأ صادر می شود.

ماده ۶- چنانچه سردفتر متقاضی انتقال، تحت تعقیب انتظامی باشد و یا رسیدگی به صلاحیت علمی یا عملی او یا اعمال تبصره ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران درباره او در دست اقدام باشد، بررسی درخواست وی موکول به تعیین تکلیف نهایی موضوع و اجرای حکم مرجع انتظامی با تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

ماده ۷- انتقال سردفتر هیچ گونه تغییری در سمت دفتریار دفترخانه مبدأ و مقصد ایجاد نمی کند. در کلیه موارد چنانچه قبل از صدور ابلاغ دفتریار، سردفتر به هر علت به طور دائم از تصدی دفترخانه مربوط منفک شود، انتصاب دفتریار متوقف و ادامه آن منوط به موافقت سردفتر جدید خواهد بود.

ماده ۸- چنانچه دفترخانه مقصد فاقد دفتریار باشد، دفتریار دفترخانه مبدأ می تواند با موافقت سردفتر متقاضی انتقال، به دفترخانه مقصد منتقل شود.

ماده ۹- صدور ابلاغ انتقال سردفتر منوط به بازرسی کلی دفترخانه و ارائه مفاصاحساب های ثبتی، مالیاتی و تأمین و اجتماعی ناشی از شغل سردفتری در حوزه ثبتی مبدأ می باشد.

ماده ۱۰- پس از صدور ابلاغ انتصاب سردفتر در دفترخانه بلاتصدی، سردفتر موظف است سریعاً نسبت به اشتغال و اداره دفترخانه اقدام نماید و در صورت غیبت تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت.

احمد تویسرکانی

معاون قوه قضائیه و

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.