انواع اسناد تعریف شده در سامانه

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: < 1 دقیقه

جدول انواع اسناد تعریف شده در سامانه به همراه کد مربوطه

سطح اولسطح دومسطح سومکد
بیعبیعقطعی غیرمنقول۱۱۱
بیعبیعقطعی غیرمنقول باحق استرداد۱۱۲
بیعبیعقطعی منقول-وسایل نقلیه۱۱۳
بیعبیعقطعی منقول-سایر اموال منقول۱۱۴
صلحصلح اموالصلح غیرمنقول۲۱۱
صلحصلح اموالصلح غیرمنقول باحق استرداد۲۱۲
صلحصلح اموالصلح منقول-وسایل نقلیه۲۱۳
صلحصلح اموالصلح منقول-سایر اموال منقول۲۱۴
صلحصلح حقوق و امتیازاتصلح سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت۲۲۱
صلحصلح حقوق و امتیازاتصلح حق انتفاع۲۲۲
صلحصلح حقوق و امتیازاتصلح سهم الشرکه شرکت۲۲۳
صلحصلح حقوق و امتیازاتصلح انواع مجوز،فیش،قبض و پروانه۲۲۴
صلحسایر اسناد صلحصلح رفع یا جلوگیری از تنازع۲۳۱
صلحسایر اسناد صلحصلح دعاوی و قراردادهای غیرمالی۲۳۲
صلحسایر اسناد صلحسند صلح حقوق اجرایی۲۳۳
صلحسایر اسناد صلحسند صلح سایر۲۳۴
وکالتوکالت فروش اموالوکالت فروش اموال غیرمنقول۳۱۱
وکالتوکالت فروش اموالوکالت فروش اموال منقول-وسایل نقلیه۳۱۲
وکالتوکالت فروش اموالوکالت فروش اموال منقول-سایراموال منقول۳۱۳
وکالتسایر وکالت نامه هاوکالت نامه۳۲۱
وکالتسایر وکالت نامه هاوکالت کاری اموال غیرمنقول۳۲۲
وکالتسایر وکالت نامه هاوکالت کاری وسایل نقلیه۳۲۳
وکالتتفویض وکالتتفویض وکالت فروش وسایل نقلیه۳۳۱
وکالتتفویض وکالتتفویض وکالت۳۳۲
رهنیتسهیلات بانکیجعاله (با وثیقه)۴۱۱
رهنیتسهیلات بانکیفروش اقساطی۴۱۲
رهنیتسهیلات بانکیمساقات۴۱۳
رهنیتسهیلات بانکیرهنی مسکن۴۱۴
رهنیتسهیلات بانکیمشارکت مدنی۴۱۵
رهنیتسهیلات بانکیمضاربه۴۱۶
رهنیتسهیلات بانکیسایر تسهیلات بانکی۴۱۷
رهنیرهنی غیربانکیجعاله غیربانکی (بدون وثیقه)۴۲۱
رهنیرهنی غیربانکیمزارعه۴۲۲
رهنیرهنی غیربانکیمساقات غیربانکی۴۲۳
رهنیرهنی غیربانکیوثیقه و تضمین۴۲۴
رهنیرهنی غیربانکیسایر اسناد رهنی غیربانکی۴۲۵
رهنیرهنی غیربانکیرهنی غیربانکی ملکی۴۲۶
رهنیتعویض یا ضم وثیقهتعویض یا ضم وثیقه۴۳۱
اجارهاجاره اموال غیرمنقولاجاره اموال غیرمنقول۵۱۱
اجارهاجاره اموال منقولاجاره اموال منقول۵۲۱
تقسیم نامهتقسیم نامهتقسیم نامه با صورتمجلس تفکیکی۶۱۱
تقسیم نامهتقسیم نامهتقسیم نامه بدون صورتمجلس تفکیکی۶۱۲
تقسیم نامهتقسیم نامهتقسیم نامه اموال منقول۶۱۳
اقالهاقاله اموال غیرمنقولاقاله اموال غیرمنقول۷۱۱
اقالهاقاله وسایل نقلیهاقاله وسایل نقلیه۷۲۱
اقالهسایر اسناد اقالهسایر اسناد اقاله۷۳۱
حق انتفاعحق انتفاعحق انتفاع۸۱۱
سایر انواع اسنادقراردادهای پیش فروش ساختمانقرارداد پیش فروش ساختمان۹۰۱
سایر انواع اسناداقرارنامهاقرارنامه مالی۹۱۱
سایر انواع اسناداقرارنامهاقرارنامه غیرمالی۹۱۲
سایر انواع اسناداقرارنامهاقرارنامه اصلاحی۹۱۳
سایر انواع اسناداقرارنامهاقرارنامه عزل وکیل۹۱۴
سایر انواع اسناداقرارنامهاقرارنامه استعفای وکیل۹۱۵
سایر انواع اسنادسایر انواع اسنادسایر اسناد۹۱۰
سایر انواع اسنادصداقصداق۹۷۹
سایر انواع اسنادتعهدنامهتعهدنامه دانشجویی۹۲۱
سایر انواع اسنادتعهدنامهتعهدنامه مالی۹۲۲
سایر انواع اسنادتعهدنامهتعهدنامه غیرمالی۹۲۳
سایر انواع اسنادرضایت نامهرضایت نامه مالی۹۳۱
سایر انواع اسنادرضایت نامهرضایت نامه غیرمالی۹۳۲
سایر انواع اسنادوصیت نامهوصیتنامه تملیکی۹۴۱
سایر انواع اسنادوصیت نامهوصیتنامه عهدی۹۴۲
سایر انواع اسنادذمهذمه۹۶۱
سایر انواع اسنادهبههبه غیرمنقول۹۷۱
سایر انواع اسنادهبههبه منقول۹۷۲
سایر انواع اسنادوقفوقف اموال غیرمنقول۹۸۱
سایر انواع اسنادوقفسایر اسناد وقف۹۸۲
سایر انواع اسنادقراردادقرارداد خصوصی۹۹۱