قانون بودجه

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۳ دقیقه

از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور


از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

تبصره ۱۱- ک- در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم درصد (۰/۵%) مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، أخذ و به ردیف شماره ۱۶۰۲۰۰ درآمدی واریز می شود. صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (۱۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می شود.

استعلام - حق الثبت

هزینه صدور الکترونیکی سند


از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور


از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور


از قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور


از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور


از قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

تبصره ۲۱- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک ، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. مبلغ هشتصد و سی میلیارد و دویست میلیون (۸۳۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۴۱-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی به منظور اجرای طرح حدنگار (کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می یابد.


از قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

تبصره ۱۷- ح- به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می شود به ازای صدور الکترونیک هرسند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت دریافتی مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمدی جداگانه ای در خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد استحصالی تا سقف یک هزار و چهارصد و سی میلیارد (۱.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می یابد تا در راستای تأمین هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای مرتبط با توسعه ثبت الکترونیک، تکمیل بانکهای اطلاعاتی و داده آمایی و آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی هزینه نماید.