قانون بودجه کشور

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۵ دقیقه

از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

قانون بودجه 1402


از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

تبصره ۱۱

ک- در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق‌الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم‌درصد (۰/۵٪) مبلغ مندرج در سند به عنوان حق‌الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، أخذ و به ردیف شماره ۱۶۰۲۰۰ درآمدی واریز می‌شود. صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می‌شود.

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی


از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

تبصره ۱۱- ک- در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم درصد (۰/۵٪) مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، أخذ و به ردیف شماره ۱۶۰۲۰۰ درآمدی واریز می‌شود. صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می‌شود.

استعلام - حق الثبت

هزینه صدور الکترونیکی سند


از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی


از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی


از قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی


از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی


از قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

تبصره ۲۱- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصدهزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصدهزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. مبلغ هشتصد و سی میلیارد و دویست میلیون (۸۳۰٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۴۱-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولی به منظور اجرای طرح حدنگار (کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد.

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی


از قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

تبصره ۱۷- ح- به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می‌شود به ازای صدور الکترونیک هرسند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت دریافتی مبلغ پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمدی جداگانه‌ای در خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰٪) درآمد استحصالی تا سقف یک هزار و چهارصد و سی میلیارد (۱٫۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد تا در راستای تأمین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مرتبط با توسعه ثبت الکترونیک، تکمیل بانکهای اطلاعاتی و داده آمایی و آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی هزینه نماید.

دفتر اسناد رسمی


از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود مبلغ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰٫۰۰۰) ریال بابت صدور هر سند تک‌برگی دریافت و درآمد حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف۴۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون برای اجرای ثبت نوین به مصرف می‌رسد.

دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می‌باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها، عمل نمایند.

در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار کند. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.