نمونه رای دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه

نمونه رای دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران

شماره دادنامه …..

تاریخ ۹۲/۷/۲۶

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران

گردش کار

به تاریخ ………. در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شد. پرونده کلاسه ………. تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ، نظر به این که اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

« رای دادگاه »

در خصوص تخلف انتسابی به ………. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره ………. بشرح مندرج در کیفرخواست شماره ………. صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر عدم رعایت مدلول صریح ماده ۵۸ نظام نامه دفاتر اسناد رسمی و بخشنامه مندرج در کدهای ۷۲۶ و ۶۳۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی بلحاظ اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه قانونی تنظیم سند وکالت شماره ………. (تعرفه قانونی ۳۷۱۳۰۰ ریال بوده و مبلغ ماخوذه ۵۵۰۰۰۰ ریال بوده است) ۲- عدم رعایت مدلول صریح ماده ۲ بخشنامه مندرج در کد ۸۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی بلحاظ مبادرت بلاوجه سردفتر در استفاده از سامانه الکترونیکی بانک غیر از سامانه بانک ملی در هنگام وصول وجوه قانونی تنظیم سند وکالت مقیده در بند یک کیفرخواست با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه سردفتر در خصوص بند یک کیفرخواست قطع نظر از اعلام بی اعتباری آیین نامه دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره ۱۷۰-۶/۴/۹۱ دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق تصویر ارائه شده از سند وکالت تنظیمی متنازع فیه مبالغ حق التحریر و حق الثبت و مالیات بر ارزش افزوده در صدر و متن سند قید گردیده و سند تنظیمی به امضای موکل رسیده که مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک تمام مفاد و مندرجات سند موصوف رسمی و غیرقابل انکار می باشد علاوه بر آن قبض حق التحریر صادره نیز به امضای متقاضی ثبت سند با مبلغ مورد ادعای سردفتر رسیده است و در خصوص بند ۲ کیفرخواست با توجه به تصویر ارائه شده از قبض مربوط به سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه که مطابق آن حق التحریر تنظیم سند از طریق سیستم POS دریافت گردیده است و ذیل برگ مذکور نیز به امضای موکل رسیده است دفاع سردفتر مبنی بر رعایت مقررات در تنظیم سند وکالت مذکور محمول بر صحت تلقی و دادگاه بلحاظ عدم احراز تخلف رای بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد.

….. ، رئیس شعبه ….. دادگاه تجدیدنظر استان تهران و عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی

….. ، معان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و عضو علی البدل دادگاه بدوی انتظامی

….. ، سردفتر اسناد رسمی شماره …. تهران و عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.