شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۴ دقیقه

شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا

شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی

در اجرای بند ب اصلاحی ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ مفاد شیوه نامه به شرح زیر می باشد:

ماده ۱- پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء از طریق دفاتر اسناد رسمی مطابق بندهای ذیل انجام می پذیرد.
۱-۱- در کلیه مواردی که صدور اجرائیه طبق قوانین و مقررات با اداره ثبت محل می باشد، یا موضوع درخواست اجرائیه قبوض اقساطی است، متقاضی صدور اجرائیه باید درخواست خود را به انضمام مدارک و مستندات مرتبط حسب مورد به یکی از دفاتر اسناد رسمی تعیین شده در این شیوه نامه ارائه نماید. سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده مکلف است با رعایت شرایط قانونی پذیرش صدور اجرائیه، نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و ظرف ۴۸ ساعت از طریق سامانه مذکور جهت صدور اجرائیه به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصل مدارک و مستندات را به متقاضی عودت نماید.
تبصره ۱: اصل قبوض اقساطی، چک، برگ وثیقه انبارهای عمومی، اسناد، قراردادها و آراء مستند صدور اجرائیه پس از ممهور شدن به مهر «پذیرش اجرا شد» به بستانکار مسترد می گردد.
۲-۱- ادارات و شعب اجراء مکلفند تقاضانامه صدور اجرائیه و مدارک و مستندات ارسالی توسط دفاتر اسناد رسمی را بررسی و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی و صدور اجرائیه اقدام نمایند و در صورت مشاهده هرگونه نقص در مدارک و مستندات ارسالی یا احراز عدم صلاحیت متقاضی برای درخواست صدور اجرائیه مراتب را از طریق سامانه به دفترخانه مربوط اعلام نموده در این صورت دفترخانه باید ظرف ۲۴ ساعت حسب مورد نسبت به رفع نقص اقدام نموده و یا مراتب را از طریق پیامک به متقاضی اعلام نماید.
۳-۱- ارائه هرگونه درخواست و پیگیری اقدامات اجرائی توسط طرفین پرونده صرفاً با استفاده از کد رهگیری پرونده از طریق پورتال سازمان یا دفترخانه مربوط امکان پذیر خواهد بود و در صورت پیگیری از طریق مراجعه به دفترخانه سردفتر مکلف است ظرف ۲۴ ساعت تقاضای ذینفع را از طریق سامانه به اداره یا شعبه اجرای مربوط ارسال نماید. تبصره – در مواردی که مطابق آئین نامه اجراء ذینفع نسبت به اقدامات اجرائی اعتراض داشته باشد باید در مهلت مقرر اعتراض خود را به دفترخانه مربوط تسلیم نماید و سردفتر مکلف است فوراً اعتراض را به اداره اجرا به طریق الکترونیک ارسال نماید، تاریخ ثبت اعتراض در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ملاک عمل اداره اجرا می باشد، لیکن در موارد ضروری که به علت ضیق وقت بیم تضییع حق معترض می رود، ارائه درخواست به ادارات اجرا بلامانع است.
۴-۱- حق الزحمه ارائه خدمات سردفتر بابت پذیرش صدور اجرائیه اسناد لازم الاجراء و سایر خدمات تبعی، مطابق تعرفه خدمات برون سپاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. ضمناً چنانچه در راستای اجرای قسمت اخیر بند ۱-۲ نیاز به رفع نقصی باشد که ناشی از اشتباه سردفتر است نه متقاضی، سردفتر حق دریافت هیچگونه هزینه مجدد را نخواهد داشت.
۵-۱- سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند ظرف مواعد فوق الذکر نسبت به پذیرش تقاضای صدور اجرائیه اقدام و در صورت امتناع از پذیرش به هر علت، مراتب را با ذکر دلیل موجه کتباً به متقاضی اعلام نماید که در غیر اینصورت تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
۶-۱- در کلیه اسناد رهنی که به علل مندرج در مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ الی ۱۱۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی؛ امکان استیفای مطالبات بستانکار از محل مورد وثیقه، مقدور نباشد عملیات اجرایی به موجب همان اجراییه سند رهنی، مطابق مقررات اجرای اسناد ذمه ای قابل تعقیب و از شمول مقررات این شیوه نامه خارج می باشد.
۷-۱- طرفین پروندهای جاری اجرا جهت ارائه هرگونه درخواست های بعدی مکلفند با اعلام شماره مکانیزه پرونده اجرا به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه فرمایند.
۸-۱- در تکمیل تقاضانامه های درخواست پذیرش صدور اجرائیه رعایت نکات ذیل ضروری است:
الف- در فرم تقاضانامه، متقاضی باید مشخصات هویتی خود شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، و محل صدور، تاریخ تولد، کد ملی و نیز مشخصات هویتی متعهدین سند برابر سند مورد تقاضای اجرائیه و محل اقامت خود و محل اقامت متعهدین مندرج در اسناد مربوطه و موضوع مورد تقاضا (موضوع لازم الاجرا) و مشخصات مستند صدور اجرائیه از قبیل شماره چک، بانک صادرکننده یا شماره سند مورد تقاضا، شماره دفترخانه و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه (صرف معرفی ورثه کفایت می کند و نیازی به ارائه گواهی حصر وراثت نمی باشد) را قید نماید.
ب- چنانچه بستانکار بانک یا مراجعی هستند که حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را دارند، علاوه بر قید اصل طلب و سود، میزان خسارت تأخیر تأدیه را نیز تا روز درخواست و از تاریخ درخواست به بعد، طبق مقررات تصریح نمایند.
ج- میزان حق بیمه و حق الوکاله (در صورت تعلق) در تقاضانامه قید شود.

دریافت فایل شیوه‌نامه پذیرش

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا بسته هستند

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، چاپ روزنامه رسمی شد

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق بسته هستند

استعلام مالیات نقل و انتقال املاک تهران از طریق دفاتر اسناد رسمی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۲ دقیقه

استعلام مالیات نقل و انتقال املاک تهران فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی

استعلام مالیات نقل و انتقال املاک تهران فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به برون سپاری اخذ مالیات الکترونیک نقل و انتقال املاک مسکونی به دفاتر اسناد رسمی گفت:

استعلام گواهی مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی مناطق ۲۲ گانه تهران فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای استعلام مالیات نقل و انتقال املاک تهران از طریق دفاتر اسناد رسمی بسته هستند

اصلاح آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: < 1 دقیقه

اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اصلاح آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

طی نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۳۲۴۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

اصلاح آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور


ماده ۳۹ مکرر (الحاقی ۱۴۰۱/۱۰/۱۱) – در کلیه پرونده‌های اجرایی که مال مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود، بدهکار می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید. در این صورت، خسارت تأخیر تأدیه برای مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت محاسبه و وصول خواهد شد. این زمان برای واحدهای تولیدی تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول است. حکم ماده شامل کلیه پرونده‌های اجرایی جاری می‌باشد.

ماده ۳۹ مکرر (الحاقی ۱۴۰۱/۱۰/۱۱) – در کلیه پرونده‌های اجرایی که مال مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود، بدهکار می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید. در این صورت، خسارت تأخیر تأدیه برای مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت محاسبه و وصول خواهد شد. این زمان برای واحدهای تولیدی تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول است. حکم ماده شامل کلیه پرونده‌های اجرایی جاری می‌باشد.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای اصلاح آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء بسته هستند

ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۶ دقیقه

ابطال بند ج ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1395

ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵

دادنامه آرای هیات عمومی
کلاسه پرونده:۹۷؍۳۷۰۲، ۹۷؍۱۰۶، ۹۶؍۱۷۴۹

شاکی:آقایان محمد زارعی و عیسی عباسی و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت استان البرز با وکالت آقای نادر قویدل

موضوع:ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵

تاریخ رأی:شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

شماره دادنامه:۲۴۶۳-۲۴۶۲-۲۴۶۱

تصویر و متن دادنامه در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م بسته هستند

دادنامه دیوان درمورد انتقال اراضی و املاک بدون مفاصاحساب مالیاتی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: < 1 دقیقه

دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مغایرت بخشنامه‌های وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران با قانون در مورد تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی با قید تعهد خریدار و همچنین عدم ضرورت اخذ مفاصاحساب مالیاتی در تنظیم اسناد اجاره، رهن، فسخ و اقاله صادر شد
دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مغایرت بخشنامه‌های وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران با قانون در مورد تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک بدون اخذ مفاصاحساب مالیاتی با قید تعهد خریدار و همچنین عدم ضرورت اخذ مفاصاحساب مالیاتی در تنظیم اسناد اجاره، رهن، فسخ و اقاله صادر شد.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای دادنامه دیوان درمورد انتقال اراضی و املاک بدون مفاصاحساب مالیاتی بسته هستند

دادنامه دیوان عدالت اداری در مورد تقسیم ۱۵ درصد حق‌التحریر دفترخانه بین دفتریار اصیل و کفیل

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: < 1 دقیقه

دادنامه دیوان عدالت اداری در مورد تقسیم 15 درصد حق‌التحریر دفترخانه بین دفتریار اصیل و کفیل
صدور دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مغایرت بخشنامه وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران با قانون در مورد تقسیم ۱۵ درصد حق‌التحریر دفترخانه بین دفتریار اصیل و کفیل

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر در ادامه مطلب

ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای دادنامه دیوان عدالت اداری در مورد تقسیم ۱۵ درصد حق‌التحریر دفترخانه بین دفتریار اصیل و کفیل بسته هستند